Cadrul comun de autoevaluare (CAF) este un instrument complet de management al calității dezvoltat de reprezentanții sectorului public pe baza modelului de excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM).

CAF este conceput pentru a fi utilizat în toate domeniile sectorului administrației publice, aplicabil în toate organizațiile la nivel național/federal, regional și local. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat cu o mare varietate de circumstanțe, de exemplu ca parte a unui program de dezvoltare sistematică sau ca punct de plecare pentru lucrările de dezvoltare în cadrul unei anumite organizații.

CAF se bazează pe presupunerea că rezultatele excelente în organizare, performanță, cetățeni/clienți, oameni și societate se realizează prin strategia de conducere și planificare, oameni, parteneriate, resurse și procese.

CAF sprijină întregul proces de dezvoltare în cadrul organizației și stabilește cinci obiective principale:

 • introducerea și diseminarea unei culturi a excelenței și a principiilor TQM în administrația publică;
 • ghidarea progresivă a organizațiilor către un ciclu complet de dezvoltare PDCA (planificare, implementare, verificare, acțiune);
 • facilitarea autoevaluării organizațiilor d in sectorul public în vederea identificării erorilor și a identificării măsurilor de dezvoltare necesare;
 • crearea de punte de legătură între diferitele modele utilizate în managementul calității,atât în sectorul privat, cât și în cel public;
 • facilitarea și sprijinirea bench learningului între diferite instituţii din sectorul public.

CAF este structurat pe 9 criterii si 28 de subcriterii.

Criteriile 1-5 tratează practicile manageriale ale organizației: așa numiți FACTORI. Aceștia determină ce face organizația si cum abordează sarcinile sale pentru a ajunge la rezultatele scontate.

FACTORII:

 • Criteriul 1: Conducerea instituției
 • Criteriul 2: Strategie si planificare
 • Criteriul 3: Personalul instituției
 • Criteriul 4: Parteneriate si resurse
 • criteriul 5: Procese

Criteriile 6-9, reprezintă REZULTATELE obținute referitoare la cetățeni/clienți, personal, responsabilitate socială si performanțele cheie ale instituției, cuantificate prin măsurarea percepției și a performanței.

REZULTATELE:

 • criteriul 6: Rezultate orientate către cetățeni/clienți
 • criteriul 7: Rezultate orientate către personal
 • criteriul 8: Rezultate orientate către responsabilitatea socială
 • criteriul 9: Rezultate privind performanțele-cheie ale instituției

Cele 28 de subcriterii identifică principalele probleme care trebuie luate în considerare atunci când se realizează evaluarea organizației.

Organizațiile care își propun să depună eforturi pentru performanțe superioare și care doresc să introducă o cultură a excelenței încep să aplice modelul CAF.

Obiectivul general al proiectului este optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP prin introducerea sistemului CAF și instruirea personalului pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în administrația publică locală, pentru a oferi servicii de calitate care să asigure obținerea satisfacției și încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență, eficacitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1: Elaborarea unui studiu privind situația actuală a managementului performanței la nivel strategic în cadrul Consiliului Județean Harghita.

Obiectiv specific 2: Introducerea unui instrument al managementului calității, respectiv instrumentul CAF la nivelul Consiliului Județean Harghita pentru îmbunătățirea managementului performanței.

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor și abilităților pentru 91 de persoane din cadrul Consiliului Județean Harghita în domeniul managementului performanței și a standardelor instrumentului CAF, cu scopul aplicării acestor concepte în organizație pentru un management al calității mai bun. Persoanele din cadrul intituției vor acumula cunoștințe care vizează atât principiile de management al calității cât și aplicarea acestora în cadrul instituției. Cu ocazia desfășurării fiecărei sesiuni de instruire, fiecărui modul de formare va fi prezentată o temă dedicată egalității de șanse și o temă dedicată dezvoltării durabile.

Activitatea 1 – Managementul de proiect

După stabilirea echipei de proiect, s-a trecut la pregătirea documentațiilor de atribuire si lansarea procedurilor conform planului de achiziții publice. S-a achiziționat un laptop, un videoproiector si ecran proiecție necesare pentru managementul proiectului.

Activitatea 2 – Realizarea unui studiu privind situaţia actuală a managementului performanţei şi urmărirea indicatorilor strategice:

Activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor studiului au constat într-o analiză focusată pe identificarea proceselor din cadrul structurilor Consiliului Judetean Harghita, a legăturilor dintre acestea, identificarea unor malfuncții, redundanțe existente, a punctelor tari si punctelor slabe ce caracterizează actualmente activitățile derulate, modul de organizare, resurse disponibile, etc. Rezultatul activității s-a materializat în elaborarea Hărții proceselor la nivelul Consiliului Judetean Harghita, precum si Process Cardurilor aferente fiecărui proces identificat, Puncte tari / Puncte slabe, probleme identificate pentru fiecare direcție în parte, si propuneri de îmbunătățire.

 

În data de 6 septembrie 2019 membrii echipei de proiect au participat la o vizită de lucru la Consiliul Județean Brașov, la care au fost prezentate etapele implementării cadrului comun de autoevaluare la Consiliul Județean Brașov, subactivitățile proiectului implementat, experiențele dobândite în cadrul vizitelor de lucru efectuate în țară și la instituții europene.

În perioada 14-16 noiembrie 2019 s-a efectuat vizita de lucru la o instituţie din Uniunea Europeană care a implementat instrumentul CAF, cu experienţă şi know-how semnificativ privind introducerea şi aplicarea instrumentului de management al performanţei la nivel strategic. Seminarul în privința implementării sistemului CAF s-a desfășurat la European Institute of Public Administration – EIPA, Maastrict, Olanda cu participarea membrilor echipei de proiect.

Activitatea 3 – Dezvoltarea şi introducerea CAF la nivelul instituţiei:

În perioada 14-15 octombrie 2019 a fost susținut un training despre procese-proceduri, metode de redactare şi scrierea procedurilor în cadrul a patru grupe, de minim 15 persoane, în total 66 de funcționari publici de execuție, coordonatori de compartimente și conducători. Având in vedere reglementările naționale privind situația cauzata de pandemia COVID 19, instruirile au fost susținute în sistem online.

Rezultatul acestei activități a fost printre altele, elaborarea unei Proceduri de Sistem privind managementul riscurilor în cadrul Consiliului Județean Harghita, consultanță în privința stabilirii riscurilor, analiza neconformităților, evaluarea impactului și demararea procesului de planificare pentru reducerea riscurilor care pot influența negativ obiectivele planificate la nivel de conducere. Au fost abordate 40 procese, elaborând procedura, identificând factorii de risc, evaluând nivelul de risc aferent si stabilind măsurile de reducere a nivelului de risc sub pragul de acceptare. Documentul se poate descărca aici.

Pentru gestionarea procedurilor/documentației CAF au fost adăugate noi funcții sistemului informatic (https://cafhr.hargitamegye.ro/).

Descarcă prezentarea platformei CAF aici.

S-a pregătit un chestionar de autoevaluare CAF 2013, care a fost completat de personalul selectat utilizând interfața online de autoevaluare CAF a Consiliului Județean Harghita. Rezultatele autoevaluării au fost prezentate și discutate cu echipa de implementare al proiectului și în cadrul unor ședințe de conciliere. Pe baza autoevaluării standardelor CAF, cu implicarea personalului desemnat a fost elaborat planul de dezvoltare pentru îmbunătățirea performanței. A fost redactat și un Manual de autoevaluare CAF la nivelul Consiliului Județean Harghita.

Activitatea 4 – Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor grupului ţintă privind managementul performanţei la nivel strategic

A fost organizat Training CAF2013 pentru consilieri judeţeni, respectiv pentru conducerea şi personalul implicat din compartimentele Consiliului Judeţean Harghita. Cursurile au avut caracter aplicativ în vederea dezvoltării cunoștințelor și abilităților practice privind introducerea și utilizarea instrumentului CAF și managementul performanței la nivel strategic în administrația publică locală. Activitățile au fost derulate în cadrul unor grupuri de aproximativ 15 persoane și au vizat discutarea pas cu pas a fiecărui standard al CAF și aplicarea acestuia în practică. După finalizarea activităților de pregătire, nivelul de cunoștințe al participanților a fost evaluat în cadrul unui examen online și în baza rezultatelor obținute au fost eliberate Certificate de participare.

Pentru dezvoltarea abilitaților, competențelor si cunoștințelor pe teme specifice de interes, în vederea susținerii rezultatelor proiectului au fost organizate cursuri de planificare strategică în administrația publică, curs de managementul calității, respectiv curs management public, la care au participat în totalitate 94 de persoane.

Materiale curs:

4.1. Prezentare CAF

4.2. Training CAF

4.2. Workshop – Mangementul proiectelor

4.2. Workshop – Satisfacția clienților și angajaților

4.2. Workshop – Leadership și echipă

4.2. Workshop – Motivare

4.3. Curs – Managementul calității

4.3. Curs – Planificare strategică în administrația publică

Activitatea 5 – Informarea şi publicitatea proiectului

Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)

Consiliul Județean Harghita este Beneficiarul proiectului cu titlul ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Cod SIPOCA 533/cod MySmis 126548

Obiectivul general este optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP prin introducerea sistemului CAF și instruirea personalului pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în administrația publică locală, pentru a oferi servicii de calitate care să asigure obținerea satisfacției și încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență, eficacitate.

Rezultatele așteptate:

 • Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, atins prin Rezultat proiect 1 – Instrumentul de management CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) implementat la nivelul Consiliului Județean Harghita.
 • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat proiect 2 – 91 persoane instruite.

Valoarea totală a proiectului este 565.803,45 din care finanțarea nerambursabilă 98% – 554.487,38 lei. Valoarea nerambursabilă din FSE 98% – 554.487,38  lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național: 0 lei. Cofinanțarea beneficiarului: 2% – 11.316,07 lei.

Data de începere a proiectului: 10.05.2019.

Data finalizării proiectului: 09.09.2021.

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt: manager de proiect: Szőcs István, telefon: 0266-207700, fax: 0266-207703, e-mail: info@judetulharghita.ro


 

Rezultatele proiectului:

 • Sisteme de management al performanței și calității – Instrumentul de management CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) implementat la nivelul Consiliului Județean Harghita;
 • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – 91 persoane instruite;
 • Sistem informatic implementat pentru gestionarea procedurilor de lucru și autoevaluării anuale CAF.

Comunicat de presă

5 iunie 2019

Lansarea proiectului ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”

Consiliul Județean Harghita anunță, în calitate de Beneficiar, lansarea proiectului ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 533/cod MySmis 126548

Obiectivul general este optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP prin introducerea sistemului CAF și instruirea personalului pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în administrația publică locală, pentru a oferi servicii de calitate care să asigure obținerea satisfacției și încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență, eficacitate.

Rezultatele așteptate:

 • Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, atins prin Rezultat proiect 1 – Instrumentul de management CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) implementat la nivelul Consiliului Județean Harghita.
 • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat proiect 2 – 91 persoane instruite.

Valoarea totală a proiectului este 610.165,45, din care finanțarea nerambursabilă 597.962,14 lei

Data de începere a proiectului: 10.05.2019.

Data finalizării proiectului: 09.09.2020.

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt: manager de proiect: Szőcs-Mátyás István, telefon: 0266-207700, fax: 0266-207703, e-mail: info@judetulharghita.ro


Comunicat de presă

7 septembrie 2021

Finalizarea implementării proiectului ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”

Consiliul Județean Harghita anunță, în calitate de Beneficiar, finalizarea implementării proiectului ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 533/cod MySmis 126548

Obiectivul general a fost optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP prin introducerea sistemului CAF și instruirea personalului pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în administrația publică locală, pentru a oferi servicii de calitate care să asigure obținerea satisfacției și încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență, eficacitate.

Rezultatele proiectului:

 • Sisteme de management al performanței și calității – Instrumentul de management CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) implementat la nivelul Consiliului Județean Harghita;
 • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – 91 persoane instruite;
 • Sistem informatic implementat pentru gestionarea procedurilor de lucru și autoevaluării anuale CAF.

Valoarea totală a proiectului 513.433,45 din care finanțarea nerambursabilă 98% – 5ó03.164,78 lei. Valoarea nerambursabilă din FSE 98% – 503.164,78 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național: 0 lei. Cofinanțarea beneficiarului: 2% – 10.268,67 lei.

Data de începere a proiectului: 10.05.2019.

Data finalizării proiectului: 09.09.2021.

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt: manager de proiect: Szőcs István, telefon: 0266-207700, fax: 0266-207703, e-mail: info@judetulharghita.ro