Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Consiliul Județean Harghita, cu sediu în municipiul Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, județul Harghita, tel. 0266-207700

website: https://judetulharghita.ro/https://hargitamegye.ro/https://harghitacounty.ro/en.html și adresa de email: info@judetulharghita.ro,  info@hargitamegye.ro

vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Baza legală a prelucrărilor

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Harghita are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate, de aceea Consiliul Județean Harghita colectează și prelucrează doar datele strict necesare pentru realizarea scopurilor.

Consiliul Județean Harghita prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru derularea activităților specifice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Consiliul Județean Harghita), conform articolului 6 din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Consiliul Județean Harghita va solicita consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Consiliului Județean Harghita este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile desfășurării activității și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice.

Exemple de date cu caracter personal (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Harghita sunt următoarele:

 • Nume si prenume;
 • Adresa de domiciliu;
 • Adresa imobilelor declarate;
 • Cod Numeric Personal (CNP);
 • Serie si număr carte de identitate;
 • Fotografii, imagini;
 • Nume si prenume soț, soție, copii (în cazul declarațiilor de avere și interese);
 • Alte date și activități existente în Curriculum Vitae, rapoarte de activitate;
 • Cuantumul indemnizațiilor, salariilor și alocațiilor;
 • Specificații privind documente medicale în baza cărora au fost alocate indemnizația;
 • Adresa instituțiilor care administrează activele financiare;
 • Număr de telefon personal;
 • Adresa de email personal;
 • Cont bancar (copie extras bancar cont IBAN).

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Harghita, strict în conformitate cu prevederile legale. Consiliul Județean Harghita prin direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți – instituții ori autorități sau din documentele cu caracter public.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Datele cu caracter personal furnizate sunt destinate utilizării de către operator (Consiliul Județean Harghita) şi sunt comunicate, după caz, altor instituții/autorități centrale și locale, instanțelor de judecată sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților direcțiilor /serviciilor /birourilor / compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Harghita, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de:

Pentru exercitarea drepturilor Dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Consiliului Județean Harghita (info@județulharghita.ro, info@hargitamegye.ro).

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru

Model:

Cerere pentru consimțământ 

 Cerere pentru consimțământ 

Linkuri utile:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

https://eubusinesslaw.wordpress.com/2018/03/24/standardul-ocupational-pentru-responsabil-cu-protectia-datelor-cu-caracter-personal-cor-242231/

Go to Top