1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 1. LEGE Nr. 115/2015 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 1. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 1. O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite pin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare;
 1. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 1. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
 1. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea Nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 1. Legea Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 1. Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 1. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 1. Legea Nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
 1. HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 1. Legea Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 1. HOTĂRÂRE Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 1. Legea Nr. 16 din 2 aprilie 1996 *** Republicată Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 1. ORDONANŢĂ Nr. 43/1997 din 28 august 1997 *** Republicată privind regimul drumurilor;
 1. Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 1. Legea Nr. 213/1998 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
 1. LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative