ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2024 în județul Harghita

 

Proiecte depuse

 Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

1. Autoritate Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care organizează și derulează diferite proiecte.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea porturilor populare/elementelor de port popular și a costumelor tradiţionale depuse de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine.
5. Suma aprobată: 400.000 lei.
6. Durata programului: anul bugetar 2024.
7. Locul și data limită de depunere  a proiectelor culturale:
Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile va fi încărcată pe platforma online www.judetulharghita.ro/proiecte sau  https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro,  după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@judetulharghita.ro și la salamonendre@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 1 martie 2024, orele 12:00.
Ofertele culturale pot fi trimise și prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, data limită de primire la registratură fiind 1 martie 2024, orele 12:00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro., persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207745, email: salamonendre@hargitamegye.ro. 

 

Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor  de evaluare și  selecție a specialiștilor pentru evaluarea proiectelor culturale

 

 1. În vederea constituirii bazei proprii de date, Consiliul Județean Harghita invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul celor patru programe culturale:

 • Programul general de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale pe anul 2024;
 • Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2024;
 • Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2024 în județul Harghita;
 • Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii de romi din judeţul Harghita pe anul 2024

2. Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

 • să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniul cultural.

3. Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:

 • Cerere de înscriere
 • Curriculum vitae
 • Copie după Cartea de identitate
 • Documente care atestă experiență profesională cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.
 • Declarație pe propria răspundere (model anexat)
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal (model anexat).

4. Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

 • are proiecte depuse spre finanțare,
 • face parte din echipa unui înscris spre finanțare,
 • are statut de funcționar public,
 • are contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare.

5. Depunerea candidaturii se va face până la 10 martie 2024, în format electronic, cu semnătură electronică la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro.

Formularele necesare și informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa ianovitsistvan@hargitamegye.ro sau salamonendre@hargitamegye.ro, sau prin telefon 0266-207745.

Descrierea detaliată a programelor se poate consulta sub link-ul: https://judetulharghita.ro/proiecte.

26.01.2024|

Programele arhivate se pot vizualiza aici

Go to Top