Anunț de participare

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2023

 

Lista proiectelor câștigătoare

 Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

  1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
  2. Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.
  3. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

– sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;

– sprijinirea desfășurării activităților educaționale remediale destinate familiilor în vederea combaterii sărăciei;

– sprijinirea organizării unor evenimente pentru copiii din judeţ;

– sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;

– susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

  1. Suma aprobată: 70.000 lei
  2. Durata programului: anul bugetar 2024.
  3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect  va fi încărcată pe platforma online https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro, după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@judetulharghita.ro  și la salamonendre@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 5 martie 2024, orele 12:00.

Propunerile de proiecte pot fi trimise și prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, data limită de primire la registratură fiind 5 martie 2024, orele 12:00.

  1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro., persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207745, email: salamonendre@hargitamegye.ro.
30.01.2024|

Programele arhivate se pot vizualiza aici

Go to Top