ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2024

 

Lista proiectelor câștigătoare

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Activităţile finanţate prin acest program sunt:
– sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:

  • parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,
  • trasee de cicloturism,
  • trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj,
  • izvoare şi băi de apă minerală;
  • realizarea punctelor selfie Visit Harghita, în locurile frecventate de turiști

– sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;
– sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor patrimoniului natural al județului Harghita;
– sprijinirea activităților privind dezvoltarea turismului de aventură (extrem);
– sprijinirea organizării taberelor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor naturale, culturale şi istorice (tabere de cel puțin 6 zile);
– susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităților de primire a turiștilor, pensiunilor, etc.).
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată: 100.000 lei
6. Durata programului: anul 2024.
7. Locul și data limită de încărcare/depunere a propunerilor de proiecte:
Propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro, după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintată în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@judetulharghita.ro și la andreasalamon@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 14 martie 2024, orele 12:00.
Propunerea de proiect pot fi trimise și prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, data limită de primire la registratură fiind 14 martie 2024, orele 12:00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul judetulharghita.ro, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 0266-207745, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro.

05.02.2024|

Programele arhivate se pot vizualiza aici.

Go to Top