Direcția resurse umane și comunicare

 1. Director executiv: Szőcs István

Tel.: 0266-207 700, interior 1312

Fax: 0266-207703

E-mail: szocsistvan@judetulharghita.ro

 1. Director executiv adjunct: Török Hanna

Tel.: 0266-207 700, interior –

Fax: 0266-207703

E-mail: torokhanna@judetulharghita.ro

Direcția resurse umane și comunicare încorporează Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională, Compartimentul reglementări interne, Compartimentul management informatic, Compartimentul organizare evenimente și implementare programe, Compartimentul identitate vizuală, Compartimentul relaţii cu mass-media și publicații proprii.

Responsabilităţile principale ale direcţiei 

Printre atribuţiile direcţiei se numără asigurarea relaţiilor consiliului judeţean cu mass-media, asigurarea comunicării inter-instituţionale, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor, şi nu în ultimul rând, rezolvarea problemelor privind resursele umane. Direcția resurse umane și comunicare este subordonată direct preşedintelui consiliului judeţean şi ia parte la fiecare eveniment propus de preşedintele consiliului judeţean, precum şi rezolvă toate sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează.

Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională:

 • organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
 • urmăreşte situaţia salarială a angajaţilor consiliului judeţean, precum şi ţine evidenţa concediilor, înaintării în grad şi perfecţionării forţei de muncă;
 • cataloghează documentaţia profesională a salariaţilor, întocmeşte documentaţia prescrisă de lege şi asigură bunăstarea angajaţilor.
 • elaborează planul de instruire și evaluarea nevoilor;
 • inițiază achiziții publice de formare profesională

Compartiment reglementări interne:

 • dezvoltarea și funcționarea unui sistem de control intern
 • răspunde de elaborarea şi actualizarea programului anual pentru implementarea sistemului de control intern managerial ţinând cont de obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor necesare pentru implementare;

Compartimentul managementul informatic:

 • asigură promovarea imaginii judeţului şi al Consiliului Judeţean Harghita prin crearea şi actualizarea continuă a paginii şi a subpaginilor web şi a paginilor web complementare ale consiliului judeţean;
 • coordonează formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de date.

Compartimentul organizare evenimente și implementare programe:

 • răspunde de organizarea și asigurarea serviciilor de protocol ocazionate de primirea delegațiilor și invitaților în baza programului stabilit, în limita fondurilor alocate în acest scop;
 • colaborează cu celelalte compartimente la elaborarea și transmiterea, la cererea președintelui, a invitațiilor și programelor legate de derularea și menținerea relațiilor de parteneriat, asigurând organizarea activităților legate de derularea acestora;
 • asigură organizarea corespunzătoare a evenimentelor;
 • asigură comunicarea internă, precum şi comunicaţia inter-instituţională;
 • coordonează activitățile Galeriei de Artă a Consiliului Județean Harghita, organizează expoziții la consiliul județean.
 • coordonează și urmărește evenimentele organizate de către aparatul de specialitate al consiliului județean;
 • coordonează și urmărește evenimentele organizate de către unitățile și serviciile publice subordonate ale consiliului județean;
 • coordonează și urmărește evenimentele cofinanțate de consiliul județean;
 • pregătește materialele promoționale în cazul deplasării reprezentanților consiliului județean în țară și în străinătate, în vederea asigurării marketingului corespunzător județului și îmbunătățirii identității vizuale a acestuia;
 • organizează acordarea diferitelor premii sub formă de medalii, insigne și plăci gravate pentru persoane, grupuri de persoane și instituții publice, cu scopul promovării și recunoașterii activității acestora prin care au contribuit în mod relevant la dezvoltarea segmentelor din următoarele domenii: activitate publică, administrația publică, dezvoltarea rurală, cultură, arte, educație publică, viața științifică, tineret și sport;
 • realizează achiziția publică a serviciilor tipografice, răspunde de contractele de prestări servicii, respectiv de efectuarea plăților aferente acestora.

Compartimentul de identitate vizuală:

 • achiziţionează publicaţiile care prezintă activitatea consiliului judeţean, asigură construirea imaginii pozitive a instituţiei către opinia publică şi locuitorii judeţului, precum şi faţă de delegaţiile oficiale;
 • asigură promovarea adecvată a imaginii județului, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum și a unităților și serviciilor publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta (pagină web, siglă, banner, promovarea elementelor unitare de identitate vizuală) și elaborează propuneri cu privire la brandul aparatului de specialitate al consiliului județean, al unităților și serviciilor publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta, dacă nu există motive concrete și reale pentru refuzul aplicării elementelor de identitate vizuală propuse;
 • verifică și asigură ca toate publicațiile editate de aparatul propriu al consiliului județean, precum și de instituțiile subordonate, coordonate și cofinanțate să fie în concordanță cu Manualul de identitate vizuală al Consiliului Județean Harghita;
 • avizează orice material de promovare care va fi editat și publicat/tipărit de către aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și de către instituțiile și serviciile publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta.

Compartimentul relaţii cu mass-media și publicații proprii:

 • urmăreşte informaţiile apărute în mijloace de informare mass-media referitoare la activitatea administraţiei publice;
 • asigură informarea publică privind activităţile şi acţiunile de interes public organizate de consiliul judeţean;
 • ţine legătura cu reprezentanții mass-media;
 • cu mijloacele specific domeniului de activitate contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini publice al Consiliului Judeţean Harghita şi la menţinerea bunei relaţii cu mediul exterior şi cu cetăţenii.
 • răspunde de editarea ziarului propriu al Consiliului Judeţean Harghita şi a altor broşuri, pliante, materiale informative, calendarul evenimentelor, scrisori etc.;
 • organizează conferinţe de presă, asistând la aceste conferinţe, emite comunicate de presă ori de câte ori este nevoie.