CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

organizează un concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant la:

 1. Numărul şi denumirea postului:
 • 1 post – Manager de proiect la Proiectul Dream Road, finanțat din cadrul Programului Transnațional Dunărea – nivelul studiilor superior (S);

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
  8. o scrisoare de recomandare de la unul dintre ultimele trei locuri de muncă sau de la un cadru didactic în cazul posturilor de debutant, comform modelului care se regăsește pe pagina de web al Consiliului Județean Harghita

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 1. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

1 post de Manager de proiect – nivelul studiilor superior (S) – la Proiectul Dream Road, finanțat din cadrul Programului Transnațional Dunărea:

 

Condiţii de participare:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările: sociologie, științe europene;
 • minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoașterea temeinică a limbilor română și maghiară, cunoașterea limbii engleză;
 • cunoștințe nivel de utilizator a pachetului MS Office;
 • experiență dobândită în derularea contractelor cu firmele executante;
 • constituie avantaj: experiența într-un post similar, experiență  în ceea ce privește programele de finanțare ale Uniunii Europene și participarea la cursuri de formare specifice domeniului de activitate.

Competențe și abilități așteptate:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;
 • flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului

 1. Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății  nr. 5.), după cum urmează:
 • proba scrisă va avea loc în data 15 decembrie 2020, ora 12,00;
 • proba de interviu va avea loc în data de 18 decembrie 2020, ora 10,00;

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5), în perioada 26.11.2020 – 04.12.2020, între orele 8,00 – 16,00, vineri 8,00-13,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

 

5. CALENDARUL de desfăşurare al concursului:

Nr.crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfășurare

1 Înscrierea candidaţilor 26.11.2020–04.12.2020
2 Selectarea dosarelor de concurs 07.12.2020
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 08.12.2020
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 09.12.2020
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 10.12.2020
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 15.12.2020
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 16.12.2020
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 17.12.2020
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 17.12.2020
10 A doua probă a concursului – interviu 18.12.2020
11 Afişarea rezultatelor la interviu 21.12.2020
12 Contestarea rezultatelor interviului 22.12.2020
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 23.12.2020

6. Bibliografia pentru concurs și rezultatul concursului poate fi descărcat de pe linkurile de mai jos:

PREȘEDINTE                                                                                DIRECTOR EXECUTIV

BORBOLY CSABA                                                                      SZŐCS-MÁTYÁS ISTVÁN