ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare

 

– un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie Clinică la Farmacie cu Punct de Lucru Vlăhița;

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la  628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;

k) Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs/examen sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,  în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,  respectiv până în data de 08.04.2022, în intervalele orare:

8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193 int.109.

 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith