ANUNŢ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții, în perioada 14.02.2023-17.02.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

– asistent medical șef la secția Medicină Internă;
– asistent medical șef la secția Cardiologie;
– asistent medical șef la secția Oncologie medicală;
– asistent medical șef la secția Dermatovenerologie;
– asistent medical șef la secția Pediatrie;
– asistent medical șef la secția Chirurgie generală;
– asistent medical șef la secția Ortopedie -Traumatologie;
– asistent medical șef la secția Oftalmologie;
– asistent medical șef la secția Psihiatrie;
– asistent medical coordonator la Farmacie;
– asistent medical șef la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;
– asistent medical șef la Laborator Analize Medicale;

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022
pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr. 95/2006.
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:
• are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
• nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei:
• diplomă de licență, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de bacalureat;
• 5 ani vechime în funcţia de asistent medical generalist/laborator.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
• formularul de înscriere;
• copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
• diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele
care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
• Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
• cazierul judiciar sau declaratie pe proprie răspundere;
• certificate de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei
concursului care sa conţina, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
• curriculum vitae, model comun european;
• pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
• adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
• Taxa de înscriere la concurs este de 100 de lei şi se va achita la sediul unităţii.

În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunerea contestaţiilor la rezultatele selecției dosarelor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține evaluarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Personal Formare și Evaluare Profesionale. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la evaluarea psihologică se face prin afişare la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro.

Taxă de evaluare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea evaluării, la caseria spitalului.

La concurs se pot prezenta asistenţi medicali generalişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent.

În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţă de Urgenţă nr.144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot deţine funcţii de conducere.

Calendarul de desfășurare a concursului:

08.02.2023, ora 15:00 -Încheierea perioadei de înscriere a candidaţiilor;
09.02.2023, ora 15:00 -Afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere la sediul spitalului, pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;
10.02.2023, ora 15:00 -Depunerea contestaţiilor la rezultatele selecției dosarelor;
13.02.2023, ora 09:00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor privind respingerea dosarelor la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;
14.02.2023, ora 10:00 -Desfăşurarea probei scrise, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5;
14.02.2023, ora 16:00 -Afişarea rezultatului probei scrise la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;
15.02.2023, ora 16:00 -Depunerea contestaţiilor la rezultatul probei scrise;
16.02.2023, ora 12:00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor probei scrise la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;
17.02.2023, ora 10:00 – Proba de interviu, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5;
20.02.2023, ora 09:00 – Afişarea rezultatul probei interviu la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;
21.02.2023, ora 09:00 – Depunerea contestaţiilor la rezultatul probei interviu;
22.02.2023, ora 09:00 – Afişarea rezultatului contestaţiilor probei interviu la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;
23.02.2023, ora 09:00 – Afişarea rezultatelor finale la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

Dosarele de înscriere vor fi depuse(10 zile lucrătoare de la afișare) la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, în perioada 26.01.2023-08.02.2023, în intervalele orare: 10:00-15:00, conform cerintelor Hotărârii nr. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, cu îndeplinirea criteriilor generale.
Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.
Bibliografia, formularul de înscriere, metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sunt publicate pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal Formare și Evaluare Profesionale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

Bibliografia şi tematica de concurs este următoarea:

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănatăţii cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 870 din 1 iulie 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanță de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Ordinul nr. 1761 din 3 septembrie 2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
6. Ordinul nr. 1101 din 30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
7.Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
8. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;
9. Legea 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului;
10. Legea nr. 346 din 5 iunie 2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Contractul colectiv de muncă, valabilă pentru anii 2019-2022 la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;
12. Coord. Prof. Dr. Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști, vol. I, vol. II, vol. III, Editura Universitară ,,Carol Davila”, București-2021.
13. Bocarnea C: Boli infecţioase şi epidemiologie – Manual pentru şcolile postliceale sanitare;

TEMATICA
1. Titlul VII din Legea nr.95/2006–Spitale;
2. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor din spital;
3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă şi concediile; Organizarea timpului de lucru;
4. Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
5. Exercitarea profesiei de asistent medical şi moaşă pe teritoriul României şi în spaţiul Uniunii Europene;
6. Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
7. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
8. Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
9. Securitatea şi sănătatea în muncă;
10.Tehnici de îngrijiri generale şi speciale acordate pacienţilor

 

 

Dr. Konrád Judith
Manager

 

 • Bibliografia și Fișa postului se poate descărca aici:
 • Rezultatul selecției dosarelor:
  Rezultat
 • Rezultatele probei scrise:
  Rezultat
 • Rezultatele probei de interviu:
  Rezultat
 • Rezultatele finale:
  Rezultat