ANUNȚ

 

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

 

– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la secția  Oncologie medicală;

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de pregătire confirmat în specialitatea Neonatologie la secția  Neonatologie;

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de pregătire confirmat în specialitatea  Cardiologie pediatrică la secția  Pediatrie;

– un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de pregătire confirmat în specialitatea Cardiologie la secția  Cardiologie;

– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la secția  Cardiologie;

– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea  Otorinolaringologie la secția  ORL;

– un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea  Geriatrie și Gerontologie la Centrul de Sănătate Vlăhița-Compartiment Boli cronice;

– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală Adulți;

– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală cu puncte de lucru secția Pneumologie;

– un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală cu atestat de studii complementare Radiologie intervențională la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală;

– două posturi cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de pregătire confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea de Primire Urgențe-SMURD;

– două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea de Primire Urgențe-SMURD;

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

– cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

– copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti

– copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

– dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

– cazierul judiciar;

– certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

– informare privind protecția datelor cu caracter personal;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;

– raportul Revisal după data de 01.01.2011;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– chitanţa de plată a taxei de concurs;

 

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

 

Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

 

Tematica de concurs sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,  în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi,  respectiv până în data de 19.08.2022, în intervalele orare: 8:00-14:00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193 int.109.

 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

 

  • Rezultatul selecției dosarelor:
  • Rezultatele probei scrise:
    Rezultat
  • Rezultatele probei de interviu:
    Rezultat
  • Rezultatele finale:
    Rezultat