A   N   U   N   Ţ

 

Având în vedere prevederile din H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
În conformitate cu prevederile art.21 din Legea 136/2020 coroborat cu art.27 alin.(1) din Legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare, art. unic din Ordonanta de urgenta 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante,

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, anunță angajarea fără concurs pe durată determinată pe perioada stării de alertă,  până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a următorului post vacant:

Un post de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale;

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

 1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, chimiști;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la M.S. 869/2015;
 6. f)  cazierul judiciar;
 7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. h) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 9. i) certificat de naștere/căsătorie;
 10. j) carte de muncă şi/sau adeverinţă, extras REVISAL, care atestă vechimea în muncă, după caz;

 

Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

 

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa runos@spitalmciuc.ro sau se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

 

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 30.08.2021, ora 16:00.

 

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193,  interior 109,

 

Manager,

Dr.Konrád Judith

 • Rezultatul selecției dosarelor:
 • Rezultatele probei scrise:
  Rezultat
 • Rezultatele probei de interviu:
  Rezultat
 • Rezultatele finale:
  Rezultat