ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 27.06.2022-29.06.2022, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 

POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

 

 1. Asistent medical nutriționist și dietetician

-1 post la Compartiment Nutriție și Dietetică 

 1. Infirmier

-1 post la Centrul de Sănătate Vlăhița-Compartiment Îngrjiri Paliative 

 1. Infirmier

-1 post la Secția Psihiatrie 

 1. Infirmier

-1 post la Laborator Endoscopie Bronșică 

 1. Infirmier

-1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD 

 1. Autopsier

-1 post la Serviciul de Medicină legală 

 1. Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Oftalmologie 

 1. Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Urologie 

 1. Brancardier

-1 post la Secția Chirurgie generală 

 1. Informatician grad: debutant-I SSD

 -1 post la Serviciul de Informatică 

 1. Informatician grad: debutant-I S

-1 post la Serviciul de Informatică 

 1. Consilier juridic

-1 post la Serviciul de Personal Formare și Evaluare Profesională 

 1. Economist grad: I-IA

 -1 post la Serviciul Salarizare   

 1. Muncitor calificat-fochist grad: I-IV

-2 posturi  la Comp. Recuperare Med. Fizică Sânmartin

 

 POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ

 

 1. Asistent social

-1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD 

 1. Moașă

-1 post la Sala de naștere Obstetrică-Ginecologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

– 1 post la Secția Anestezie și Terapie Intensivă 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

– 1 post la Secția Gastroenterologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

– 1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 5. Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
 6. cazierul judiciar – în original;
 7. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – în original;
 8. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 9. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 10. pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 11. adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 12. pentru asistent social atestat de liberă practică;
 13. informare privind protecția datelor cu caracter personal;
 14. chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

 

Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale pentru stabilirea  conformității cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 1. Asistent social

– nivelul studiilor : diplomă de licenţă în specialitate;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Asistent medical generalist/Moașă/Asistent medical nutriționist și dietetician

– nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 1.  Infirmier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Îngrijitor curățenie/Brancardier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Autopsier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală, curs de instruire de 3 luni;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Consilier juridic grad: debutant-IA

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă în științe juridice,  certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,  Excel etc;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Economist grad: I-IA

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă,  certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,  Excel etc;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Informatician grad: debutant-I

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă lungă durată/scurtă durată în specialitate informatică, Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Muncitor calificat fochist grad. I-IV

– nivelul studiilor:  școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria de fochist;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 

Desfăşurarea concursului:

– 21 iunie 2022, ora 10:00 selectarea dosarelor de concurs;

– 27 iunie 2022, ora 10:00 proba scrisă;

– 29 iunie 2022, ora 10:00 proba interviu;

Probele se susţin în limba română.

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, în perioada 08.06.2022-20.06.2022, în intervalele orare: 10:00-15:00, conform cerintelor HOTĂRÂRII nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro) și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro).

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

 

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro), pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro) şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

Dr. Konrád Judith

Manager