ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale în perioada 23.05.2023-26.05.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 

POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

 

COORDONATOR NUTRIȚIONIST ȘI DIETETICIAN

– 1 post la Compartiment nutriție și dietetică-Bloc Alimentar

 

ȘEF SERVICIU

– 1 post la Serviciul Securitatea Muncii, PSI și Protecție Civilă și Situații de Urgență

 

ȘEF SERVICIU

1 post la FIRAM

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022
pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

 

Criterii generale:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării uneifuncţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 

Coordonator nutriționist și dietetician la Compartiment nutriție și dietetică – Bloc Alimentar

– nivelul studiilor: Superioare;

– domeniul studiilor: nutriție și dietetică

– vechime în specialitatea postului: minim 5 ani într-o instituție publică;

 

Șef Serviciu la Serviciul Securitatea Muncii, PSI și Protecție Civilă și Situații de Urgență

– nivelul studiilor: Superioare;

– domeniul studiilor: Economic;

– certificat de absolvire: inspector în domeniul SSM și cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incediilor;

– vechime în specialitatea postului: minim 5 într-o instituție publică;

 

Șef Serviciu la FIRAM

– nivelul studiilor: Superioare;

– domeniul studiilor: Management;

– certificat de absolvire expert achiziții publice;

– vechime în specialitatea postului: minim 5 ani într-o instituție publică;

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
 • diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 • Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
 • cazierul judiciar sau declaratie pe proprie răspundere;
 • certificate de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului care sa conţina, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

 

În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunerea contestaţiilor la rezultatele selecției dosarelor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține evaluarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Personal Formare și Evaluare Profesionale. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la evaluarea psihologică se face prin afişare la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro.

Taxă de evaluare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea evaluării, la  caseria spitalului.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

12.05.2023, ora 15:00 -Încheierea perioadei de înscriere a candidaţiilor;

15.05.2023, ora 15:00 -Afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere la sediul spitalului, pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

16.05.2023, ora 15:00 -Depunerea contestaţiilor la rezultatele selecției dosarelor;

17.05.2023, ora 12:00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor privind respingerea dosarelor la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

23.05.2023, ora 10:00 -Desfăşurarea probei scrise, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5;

23.05.2023, ora 16:00 -Afişarea rezultatului probei scrise la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

24.05.2023, ora 16:00 -Depunerea contestaţiilor la rezultatul probei scrise;

25.05.2023, ora 12:00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor probei scrise la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

26.05.2023, ora 10:00 – Proba de interviu, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5;

26.05.2023, ora 15:00 – Afişarea rezultatul probei interviu la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

30.05.2023, ora 15:00 – Depunerea contestaţiilor la rezultatul probei interviu;

31.05.2023, ora 12:00 – Afişarea rezultatului contestaţiilor probei interviu la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

02.06.2023, ora 9:00 – Afişarea rezultatelor finale la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse(10 zile lucrătoare de la afișare) la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, în perioada 28.04.2023-12.05.2023, în intervalele orare: 10:00-15:00, conform cerintelor Hotărârii nr. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Bibliografia, formularul de înscriere, metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal Formare și Evaluare Profesionale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

 • Acte necesare:

Formular de înscriere

 • Bibliografia și Fișa postului se poate descărca aici:

Bibliografie
Fișa post Compartiment nutriție și dietetică-Bloc Alimentar
Fișa post Serviciul Securitatea Muncii, PSI și Protecție Civilă și Situații de Urgență
Fișa post FIRAM
Metodologie

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Deschide

 • Testare psihologică:

Deschide

 • Rezultat psihologic:

Deschide

 • Rezultatele probei scrise:

Deschide

 • Rezultatele probei de interviu:

Deschide

 • Rezultatele finale:

Deschide