ANUNŢ 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 22.07.2021-27.07.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 

POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

 1. Kinetoterapeut grad: debutant-principal

            -1 post la Secția Recuperare medicină fizică și balneologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -2 posturi la Secția Cardiologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -2 posturi la Secția Neurologie  

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -1 post la Secția Pneumologie  

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Gastroenterologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Dermatovenerologie  

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Obstetrică-Ginecologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Chirurgie generală

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Psihiatrie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Birou de internări

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Medicină internă

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -2 posturi la Stația de Hemodializă cu 6 aparate  

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -1 post la Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -1 post la Bloc operator chirurgie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -1 post la Bloc operator Obstetrică-ginecologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

            -1 post la Secția Recuperare medicină fizică și balneologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală Vlăhița

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Oncologie medicală

 1. Registrator medical grad: debutant-principal

-2 posturi la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

 1. Registrator medical grad: debutant-principal

-1 post la Serviciul de Evaluare și statistică medicală (Secția Obstetrică-Ginecologie)

 1. Infirmier

            – 1 post la Secția Dermatovenerologie  

 1. Infirmier

            – 1 post la Secția Cardiologie  

 1. Infirmier

            -1 post la Bloc operator chirurgie

 1. Îngrijitor de curățenie

-1 post la Secția psihiatrie

 1. Îngrijitor de curățenie

-1 post la Laborator Radiologie și Imagisitică Medicală

 1. Îngrijitor de curățenie

-1 post la Secția Obstetrică-Ginecologie

 1. Îngrijitor de curățenie

-2 posturi la Secția ORL

 1. Îngrijitor de curățenie

-6 posturi la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

 1. Brancardier

-1 post la Secția Neurologie  

 1. Brancardier

-1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD

 1. Brancardier

-1 post la Secția Cardiologie

 1. Brancardier

-1 post la Secția Psihiatrie

 1. Spălătoreasă

-2 posturi la Spălătorie

 1. Referent de specialitate grad: debutant-I

            -1 post la Serviciul Achiziții publice-contractare  

 1. Economist grad: debutant-I

            -1 post la Serviciul Financiar-contabilitate

 1. Consilier juridic grad: debutant-I

            -1 post la Serviciul juridic

 1. Referent grad: debutant -IA

            -1 post la Compartimentul Securitatea Muncii, PSI și Protecție civilă și Situații de Urgență

 1. Portar

-1 post la Portari

 1. Muncitor necalificat

-1 post la Alți muncitori

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 5. Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
 6. cazierul judiciar – în original;
 7. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – în original;
 8. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 9. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 10. pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 11. adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 12. pentru kinetoterapeut atestat de liberă practică;
 13. chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale pentru stabilirea  conformității cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 1. Kinetoterapeut

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, atestat de liberă practică;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Asistent medical generalist

– nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 1. Registrator medical

– nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,  Excel etc;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

 1. Infirmier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Îngrijitor curățenie

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Brancardier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Referent de specialitate la Serviciul achiziții publice-contractare

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă, certificat achiziții publice, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul       

 1. Economist la Serviciul Financiar-Contabilitate

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Consilier juridic la Serviciul juridc

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă juridic;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Referent la Compartimentul Securitatea Muncii, PSI și Protecție civilă și Situații de Urgență

– nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, Certificat Inspector de specialitate protecția muncii;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul                 

 1. Spălătoreasă

-nivelul studiilor:  școală generală;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Portar

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală,  atestat privind absolvirea cursului

de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Muncitor necalificat

-nivelul studiilor:  școală generală;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 

Desfăşurarea concursului:

– 19 iulie 2021, ora 10:00: selectarea dosarelor de concurs;

– 22 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

– 27 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu;

Probele se susţin în limba română.

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, în perioada 05.07.2021-15.07.2021, în intervalele orare: 10:00-15:00, conform cerintelor HOTĂRÂRII nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro) și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro).

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro), pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro) şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

Dr. Konrád Judith

manager