Erată la anunțul publicat în data de 05.05.2021

Pentru postul de asistent medical generalist  grad: debutant-principal la Compartiment BK

 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc scoate la concurs următorul post vacant:

în loc de 1 post de asistent medical generalist  grad:

debutant-principal la Compartiment BK ,

se va citi:

1 post asistent medical de laborator  grad: debutant-principal la

Compartiment BK,

 

Pentru detalii vă puteţi adresa la tel. nr. 0266/324193, interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith


ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 20.05.2021-25.05.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 

POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

 

 1. KINETOTERAPEUT: DEBUTANT-PRINCIPAL

            -1 POST LA CENTRUL DE SĂNĂTATE VLĂHIȚA, COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

 

 1. PSIHOLOG CLINIC

            -1 POST LA SECȚIA BOLI INFECȚIOASE

 

 1. ASISTENT SOCIAL

            -1 POST LA SECȚIA PNEUMOLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

            -1 POST LA SECȚIA CARDIOLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

            -2 POSTURI LA TERAPIE ACUTĂ NEUROLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

            -2 POSTURI LA COMPARTIMENT BK

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA SECȚIA GASTROENTEROLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-2 POSTURI LA SECȚIA UROLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA SECȚIA DERMATOVENEROLOGIE

 

10.ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA SECȚIA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA  SECȚIA NEONATOLOGIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA  SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA  SECȚIA PSIHIATRIE

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA  BIROU DE INTERNĂRI

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-2 POSTURI LA  UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

            -1 POST LA LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

            -1 POST LA CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

 

 1. REGISTRATOR MEDICAL GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-2 POSTURI LA UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

 

 1. REGISTRATOR MEDICAL GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

 

 1. REGISTRATOR MEDICAL GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ(SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ)

 

 1. INFIRMIER

            -1 POST LA  SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ

 

 1. INFIRMIER

            -1 POST LA  COMPARTIMENT PREMATURI

 

 1. INFIRMIER

            -1 POST LA  SECȚIA BOLI INFECȚIOASE

 

 1. INFIRMIER

            -1 POST LA  COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICĂ

 

 1. INFIRMIER

            -2 POSTURI LA  TERAPIE ACUTĂ NEUROLOGIE

 

 1. INFIRMIER

            -1 POST LA CENTRUL DE SĂNĂTATE VLĂHIȚA, COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

 

 1. INFIRMIER

            -1 POST LA SECȚIA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

 

 1. ÎNGRIJITOR DE CURĂȚENIE

            -1 POST LA SECȚIA GASTROENTEROLOGIE

 

 1. BRANCARDIER

-1 POST LA SECȚIA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

 

 1. BRANCARDIER

-1 POST LA SECȚIA NEUROLOGIE

 

 1. BRANCARDIER

-2 POSTURI LA UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

 

 1. REFERENT DE SPECIALITATE GRAD: DEBUTANT- I

            -1 POST LA SERVICIUL DE MANAGEMENT ȘI INOVARE

 

 1. REFERENT DE SPECIALITATE GRAD: DEBUTANT- I

            -1 POST LA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE-CONTRACTARE

 

 1. ECONOMIST GRAD: DEBUTANT- I

            -1 POST LA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE-CONTRACTARE

 

 1. ECONOMIST GRAD: DEBUTANT- IA

            -1 POST LA SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

 

 1. REFERENT DE SPECIALITATE GRAD: DEBUTANT- I

            -1 POST LA SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

 1. REFERENT GRAD: DEBUTANT- I A

            -1 POST LA SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

 1. MAGAZIONER

            -1 POST LA SERVICIUL DE APROVIZIONARE

 

 1. SOFER II

            -1 POST LA SERVICIUL DE TRANSPORT

 

 1. MUNCITOR CALIFICAT BUCĂTAR GRAD: I-IV

            -1 POST LA BLOC-ALIMENTAR

 

 1. MUNCITOR CALIFICAT ZIDAR GRAD: I-IV

            -1 POST LA SERVICIU TEHNIC(F.I.R.C.)

 

 1. MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR SANITAR GRAD: I-IV

            -1 POST LA SERVICIU TEHNIC(F.I.R.I.S.)

 

 1. MUNCITOR NECALIFICAT

            -1 POST LA ALȚI MUNCITORI

 

POSTURI TEMPORAR VACANTE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA CABINET MEDICINA MUNCII

 

 1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-1 POST LA BLOC OPERATOR CHIRURGIE

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 5. Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
 6. cazierul judiciar – în original;
 7. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – în original;
 8. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 9. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 10. pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 11. adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 12. pentru psihologi clinic atestat de liberă practică;
 13. pentru kinetoterapeut atestat de liberă practică;
 14. pentru asistent social atestat de liberă practică;
 15. pentru șofer certificat tehnician electromecanic auto, permis de conducere pentru şofer profesionist;
 16. chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

 

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale pentru stabilirea  conformității cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

1.Psiholog clinic

– nivelul studiilor : diplomă de licenţă în specialitate, specialitatea Psihologie clinică, atestat de liberă practică;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Kinetoterapeut

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, atestat de liberă practică;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Asistent social

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, atestat de liberă practică;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Asistent medical generalist

– nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 1. Registrator medical

– nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,  Excel etc;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

 1. Infirmier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Îngrijitor curățenie

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul 

 1. Brancardier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Referent de specialitate la Serviciul de Management și Inovare

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Referent de specialitate la Serviciul achiziții publice-contractare

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă, certificat achiziții publice, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul       

 1. Economist la Serviciul achiziții publice-contractare

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Economist la Serviciul Financiar-Contabilitate

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

-vechimea necesară ocupării postului : minim un an ca control financiar preventiv

 1. Referent de specialitate la Serviciul administrativ

-nivelul studiilor: diplomă de licenţă în teologie, certificat consilier pentru dezvoltare personală;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Referent la Serviciul administrativ

– nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, diplomă/certificat asistent pastoral;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul                 

 1. Magazioner la Serviciul de aprovizionare

-nivelul studiilor:  diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,  Excel etc;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

 1. Şofer II la Serviciul de transport

-nivelul studiilor : Diplomă de bacalaureat, certificat tehnician electromecanic auto, permis de conducere pentru şofer profesionist,

-vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Muncitor calificat -bucătar

-nivelul studiilor:  diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare bucătar;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

 1. Muncitor calificat-instalator sanitar

-nivelul studiilor:  școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria instalator sanitar;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Muncitor calificat zidar

-nivelul studiilor:  școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria zidar;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Muncitor necalificat

-nivelul studiilor:  școală generală;

-vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 

Desfăşurarea concursului:

– 18 mai 2021, ora 10:00: selectarea dosarelor de concurs;

– 20 mai 2021, ora 10:00: proba scrisă;

– 25 mai 2021, ora 10:00: proba interviu;

Probele se susţin în limba română.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, în perioada 05.05.2021-14.05.2021, în intervalele orare: 10:00-15:00, conform cerintelor HOTĂRÂRII nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro) și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro).

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro), pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro) şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

Dr. Konrád Judith

manager