ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții, în perioada 14.07.2022-18.07.2022, , la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 • asistent medical coordonator la Ambulatoriul Integrat cu Cabinete în Specialitățiile;
 • asistent medical șef la secția Boli Infecțioase;
 • asistent medical șef la secția Gastroenterologie;
 • asistent medical șef la secția Obstetrică-Ginecologie;
 • asistent medical coordonator la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale;
 • asistent medical șef la secția Urologie.

   

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, modificat şi completat coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr. 95/2006.

 

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei:

 1. diplomă de licență, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de bacalureat;
 2. 5 ani vechime în funcţia de asistent medical generalist/igienă

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 5. Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
 6. cazierul judiciar – în original;
 7. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – în original;
 8. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 9. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 10. pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 11. adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 12. informare privind protecția datelor cu caracter personal;
 13. chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

 

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul  instituţiei publice organizatoare a concursului.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Taxa de înscriere la concurs este de 100 de lei şi se va achita la sediul unităţii.

La concurs se pot prezenta asistenţi medicali generalişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent.

În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţă de Urgenţă nr.144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot deţine funcţii de conducere.

 

Desfăşurarea concursului:

– 12 iulie, ora 10:00: selectarea dosarelor de concurs;

– 14 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;

– 18 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Probele se susţin în limba română.

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2,  în perioada  29.06.2022-08.07.2022, în intervalele orare: 8:00-14:00, conform cerintelor Hotărârii  nr. 497/2010, coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr. 95/2006 cu îndeplinirea criteriilor generale.

 

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, sunt publicate pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro), pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro) şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la Secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

 

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor sunt publicate pe site-ul unităţii (www.spitalmciuc.ro), pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro) şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith