Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante contractuale în perioada 01.03.2023-06.03.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 

POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

 

 1. Asistent medical de farmacie grad: debutant-principal

-1 post la Farmacie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Cardiologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Cabinet Oncologie medicală 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Obstetrică-Ginecologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

– 2 posturi la Secția Neonatologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția ORL

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Centrul De Sănătate Vlăhița-Compartiment Medicină internă 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Pediatrie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Gastroenterologie 

 1. Moașă grad: debutant-principal

-1 post la Sala de naștere Obstetrică-Ginecologie 

 1. Registrator medical grad: debutant-principal

1 post la Serviciul de evaluare și statistică medicală(Secția  Gastroenterologie) 

 1. Registrator medical grad: debutant-principal

– 1 post la Serviciul de evaluare și statistică medicală(Secția  Pneumologie)

 1. Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Cardiologie

 1. Îngrijitor curățenie

-1 post la Secția Urologie 

 1. Brancardier

-1 post la Secția Neurologie 

 1. Spălătoreasă

-2 posturi la Spălătorie 

 1. Muncitor calificat-bucătar grad: I-IV

-1 post la Muncitori Vlăhița 

 1. Muncitor calificat-bucătar grad: I-IV

-1 post la Bloc-Alimentar

 1. Muncitor calificat-electrician

-2 posturi la Serviciu Tehnic(F.I.R.I.S) 

 1. Referent de specialitate grad: debutant- I

-1 post la Compartiment Comunicare internă

 1. Informatician grad: debutant-I SSD

-1 post la Serviciul de Informatică

 1. Portar

– 1 post la Portar

 

POSTURI TEMPORAR VACANTE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ

 

 1. Moașă

-1 post la Sala de naștere Obstetrică-Ginecologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Neurologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

1 post la Secția Boli infecțioase

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Anestezie și Terapie Intensivă

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Chirurgie generală

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Compartiment Neurochirurgie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 posturi la Secția Urologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Ortopedie și Traumatologie

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Secția Psihiatrie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-1 post la Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

2 posturi la Bloc Operator-Sala de Operație Obstetrică-Ginecologie 

 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal

-2 post la Laborator Radiologie și Imagistică medicală 

 1. Registrator medical grad: debutant-principal

– 1 post la Serviciul de evaluare și statistică medicală(Secția  Obstetrică-Ginecologie) 

 1. Registrator medical grad: debutant-principal

– 1 post la Serviciul de evaluare și statistică medicală(Secția  Chirurgie generală)

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022
pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

 

Criterii generale:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de car  e s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 1. Asistent de farmacie/Asistent medical generalist/Moașă

– nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate;

-deține diplomă de bacalaureat;

– detine certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;

– adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;

– detine abilități de lucru pe calculator;

– detine abilități de comunicare;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 1. Registrator medical

– nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,  Excel etc;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

 1. Spălătoreasă/Îngrijitor curățenie/Brancardier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Referent de specialitate

– nivelul studiilor: diplomă de licență –Realizarea de fotografii şi materiale video.

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Muncitor calificat electrician/bucătar

– nivelul studiilor: școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria de electricien/bucătar;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 1. Informatician

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă scurtă durată în specialitate informatică, Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 1. Portar

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverință de școală generală,  atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie – după caz;
 • diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;
 • Raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011;
 • cazierul judiciar sau declaratie pe proprie răspundere;
 • certificate de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului care sa conţina, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 • adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 • pentru portari atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine;
 • chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

 

În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunerea contestaţiilor la rezultatele selecției dosarelor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține evaluarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Personal Formare și Evaluare Profesionale. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la evaluarea psihologică se face prin afişare la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro.

Taxă de evaluare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea evaluării, la  caseria spitalului.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

21.02.2023, ora 15:00 -Încheierea perioadei de înscriere a candidaţiilor;

22.02.2023, ora 15:00 -Afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere la sediul spitalului, pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

23.02.2023, ora 15:00 -Depunerea contestaţiilor la rezultatele selecției dosarelor;

24.02.2023, ora 15:00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor privind respingerea dosarelor la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

01.03.2023, ora 10:00 -Desfăşurarea probei scrise, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5;

02.03.2023, ora 10:00 -Afişarea rezultatului probei scrise la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

03.03.2023, ora 10:00 -Depunerea contestaţiilor la rezultatul probei scrise;

03.03.2023, ora 15:00 -Afişarea rezultatului contestaţiilor probei scrise la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

06.03.2023, ora 10:00 – Interviul, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5;

07.03.2023, ora 10:00 – Afişarea rezultatul probei interviu la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

08.03.2023, ora 10:00 – Depunerea contestaţiilor la rezultatul probei interviu;

08.03.2023, ora 15:00 – Afişarea rezultatului contestaţiilor probei interviu la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

09.03.2023, ora 15:00 – Afişarea rezultatelor finale la sediul spitalului pe site-ul unității www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro;

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse(10 zile lucrătoare de la afișare) la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, în perioada 08.02.2023-21.02.2023, în intervalele orare: 10:00-15:00, conform cerintelor Hotărârii nr. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Bibliografia, formularul de înscriere, metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal Formare și Evaluare Profesionale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

 

Dr. Konrád Judith

Manager

 

 • Rezultatele probei scrise:
  Rezultat
 • Rezultatele probei de interviu:
  Rezultat
 • Rezultatele finale:
  Rezultat