CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

organizează  concurs pentru ocuparea de 5 posturi contractuale: 

 1. Numărul şi denumirea postului:

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

 •  5  agenți de paza grad profesional I, minim 12 clase.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor efectuate, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. Copia permisului de conducere

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 • 5 agenți de pază grad profesional I, minim 12 clase;

Condiţii de participare:

  • calificare profesională (Atestat), sau pregătire corespunzătoare aceteia;
  • vechime în muncă: 3  an;
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului; si aplicatiilor
  • cunoaştere limba română, scris şi vorbit.
  • permis de conducere categoria B
  • stare fizică bună
  • cunoștințe elementare de limba engleză sau germană
 1. Concursul se va desfăşura începând din data de 13 martie 2023, ora 10,00 – proba scrisă, iar interviul se va susține în data de 16 martie 2023, ora 10,00, la ora 12 se va susține proba practică la sediul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății,  nr. 5).

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5) Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, camera  402, în perioada 15.02.2023-25.02.2023, între orele 10,00 – 14,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0758676856

Informaţii cu privire la condiţiile de participare la concurs şi bibliografia puteţi obţine la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursurilor:
Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 06.02.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, P-ta Libertătii, nr.5, judeţul Harghita. Până pe 20.02.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.02.2023, ora 16.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 23.02.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 23.02.2023, ora 16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.02.2023, ora 13.00
7. Susţinerea probei scrise 13.03.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 14.03.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 15.03.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.03.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 16.03.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.03.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 20.03.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

interviului

21.03.2023, ora 10.00
15 Proba practică cunoștințe operării calculatorului și a aplicațiilor 16.03.2023 ora 12.00
16 Afișarea rezultatului probei practice 17.03.2023, ora 10.00
17 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 20.03.2023, ora 10.00
18 Afișarea rezultatelor contestațiilor probei practice 21.03.2023, ora 10.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 21.03.2023, ora 15.00

Bogos Akos
Director