CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

organizează un concurs pentru ocuparea postului contractual vacant la: 

 

 1. Numărul şi denumirea postului:

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

 •  1  agent de paza grad profesional I, minim 12 clase.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor efectuate, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 • 1 agent de pază grad profesional I, minim 12 clase;

Condiţii de participare:

  • calificare profesională (Atestat), sau pregătire corespunzătoare aceteia;
  • vechime în muncă: 1 an;
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului; si aplicatiilor
  • cunoaştere limba română, scris şi vorbit.
  • permis de conducere categoria B
  • stare fizică bună
  • cunoștințe elementare de limba engleză sau germană
 1. Concursul se va desfăşura începând din data de 12 mai 2022, ora 10,00 – proba scrisă, iar interviul se va susține în data de 16 mai 2022, ora 10,00, la ora 12 se va susține proba practică la sediul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății,  nr. 5).

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5) Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, camera  402, în perioada 19.04.2022– 04.05.2022, între orele 10,00 – 14,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0758676856

Informaţii cu privire la condiţiile de participare la concurs şi bibliografia puteţi obţine la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursurilor:
Nr.

crt.

Activitatea planificată Perioada de desfăşurare
1 Înscrierea candidaţilor 19.04.2022 04.05.2022
2 Selectarea dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecției 05.05.2022
3 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 06.05.2022
4 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs şi lista nominală ale candidaţilor admişi 07.05.2022
5 Prima probă a concursului – Proba scrisă 12.05.2022
6 Afişarea rezultatelor probei scrise 13.05.2022
7 Contestarea rezultatelor probei scrise 14.05.2022
8 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 14.05.2022
9 A doua probă a concursului – Interviu 16.05.2022
10 Afişarea rezultatelor la interviu 17.05.2022
11 Contestarea rezultatelor la interviu 18.05.2022
12 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului 18.05.2022
13 Proba practică cunoștințe operării calculatorului și a aplicațiilor 16.05.2022
14 Afișarea rezultatului probei practice 17.05.2022
15 Contestarea rezultatului probei practice 18.05.2022
16 Afișarea rezultatelor cintestațiilor probei practice 18.05.2022
17 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

Bogos Akos
Director