CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractual vacante de execuție,

în baza HG 1336/2022, respectiv OUG nr. 34/2023 

 1. Numărul şi denumirea postului:

1 post unic: Inspector de specialitate, grad profesional II, la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

 

 1. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:
   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
  a) formular de înscriere la concurs;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 1. Condiţii de participare:

 Pentru postul contractual de Inspector de specialitate, grad profesional II:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • minim 1 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • permis de conducere: categoria B
 • cunoștințe de utilizare: a instrumentelor electronice smart, de operare calculator/ competențe digitale, nivel mediu
 1. Locul desfăşurării concursului: concursului se va desfășura la Sediul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, după cum urmează:
 • 11 septembrie 2023 ora 10.00 proba scrisă;
 • 14 septembrie 2023 ora 10.00 interviul;

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 1. În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, însoțite de documentele originale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, biroul 402, până la data de 01 septembrie  2023 inclusiv, în perioada 08.2023–01.09.2023.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe acest link.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon: 0758676856.

 1. Calendarul de desfăşurare a concursurilor
Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 21.08.2023–01.09.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 04.09.2023 sau 05.09.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 04.09.2023 sau 05.09.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 05.09.2023 sau 06.09.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs 06.09.2023 sau 07.09.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 11.09.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 11.09.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 12.09.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 13.09.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 14.09.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 14.09.2023 sau 15.09.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 15.09.2023 sau 18.09.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului ale concursului 18.09.2023 sau 19.09.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 19.09.2023 sau 20.09.2023

 

Bogos Ákos

Director