Șef serviciu: Groza Noémi 

Telefon: 0266-207700, interior 1507

Fax: 0266-207725

E-mail: nagynoemi@judetulharghita.ro

Etajul 3, biroul nr. 333

Compartimentul achiziţii publice

Telefon: 0266-207700, interior 1516

Etajul 3, biroul nr. 335

Compartimentul achiziţii publice este structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Harghita care are următoarele atribuţii:

 • pregătirea/elaborarea strategiei anuale de achiziţie publică;
 • întocmirea programului anual al achizițiilor publice, precum și modificările și completările ulterioare;
 • realizează punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, a serviciilor și a lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică;
 • alegerea procedurii de achiziție publică;
 • elaborarea anunțurilor de publicitate în cazul achizițiilor directe;
 • asigură publicitatea procedurilor de achiziţie publică: redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
 • elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
 • elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări;
 • elaborarea anunţurilor de participare/anunțurilor de participare simplificate, precum și transmiterea lor spre publicare în SEAP (e-licitatie.ro);
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire și postarea răspunsurilor la solicitările de clarificări în SEAP;
 • stabilirea și organizarea ședințelor Comisiei de evaluare;
 • primirea ofertelor;
 • evaluarea ofertelor;
 • stabilirea ofertelor câștigătoare;
 • întocmirea dosarului de achiziţie publică, care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
 • acordarea de asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean în domeniul achiziţiilor publice, la solicitarea acestora;
 • asigurarea relației cu publicul în domeniul său de activitate;
 • elaborarea de analize, sinteze şi evidenţe cu caracter statistic pe probleme din domeniul specific de activitate.

Compartimentul urmărire contracte

Telefon: 0266-207700, interior 1553

Etajul 3, biroul nr. 333A

Compartimentul urmărire contracte este structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Harghita care are următoarele atribuţii:

 • înregistrează, centralizează şi ţine evidenţa tuturor contractelor încheiate de către Consiliul Judeţean Harghita cu parteneri interni şi externi;
 • urmăreşte şi ţine evidenţa tuturor modificărilor intervenite la contractele încheiate, prin acte adiţionale;
 • urmăreşte situaţia contractelor, furnizând rapoarte specifice pentru evidenţă şi analiză;
 • răspunde de transmiterea anunțurilor de atribuire în SEAP pentru procedurile de achiziție publică finalizate prin încheierea de contracte/acorduri-cadru;
 • asigură publicarea în SEAP a contractelor subsecvente aferente acordurilor-cadru încheiate;
 • publică în SEAP modificările contractelor de achiziție publică, în conformitate cu legile în vigoare;
 • răspunde de publicarea în SEAP a documentelor constatatoare privind îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat, precum și transmiterea lor în termenul legal la operatorii economici;
 • publică pe site-ul Consiliului Județean Harghita anunțurile de participare a procedurilor de achiziție publică în derulare;
 • publică contractele de achiziție publică pe site-ul propriu al instituției;
 • centralizează trimestrial situația contractelor de achiziții publice și publică pe site-ul Consiliului Județean Harghita;
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

Link util: http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/