PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 07 decembrie 2023

 

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea/ împuternicirea reprezentantul legal al Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Honline Media S.R.L. pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale- bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

2, Proiect de hotărâre privind mandatarea/ împuternicirea reprezentantul legali ai Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale- bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 72/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2024 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul fiscal 2024, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: ”REABILITAREA DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000”, Cod SMIS 115755, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 – DJ 174C – lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197 ’’, pe sectorul km 5+000 – 11+197”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul: “Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare precum și a infrastructurii de fluide medicale”, finanțat în cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritară 10, Cod apel ”POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale”, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2., Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PT și DDE precum si indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale“

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 425/2023 cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi mutarea unor cabinete medicale și de liberă practică din incinta imobilului Policlinica stomatologică situat în Miercurea Ciuc, Bdul. Timișoarei nr. 4, județul Harghita în Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr.14, Miercurea Ciuc, județul Harghita

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 281/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind investiția „CONSTRUIRE CENTRU DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII, CASA DE TIP FAMILIAL CURCUBEU SI CASA DE TIP FAMILIAL WITTE SI REALIZARE BRANSAMENTE” și ,,DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR C1 (SERA DE FLORI-P), C2 (ANEXA-P), C6 (SPĂLĂTORIE-P) C7 (MORGA-P) ȘI C8 (ANEXA-P)”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: ”Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, Cod SMIS 130477, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere cu Mănăstirea Franciscană Șumuleu în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 150, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Școlii Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

16. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 188/2023 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2023 a cultelor religioase recunoscute de lege

Inițiator: vicepreședintele Bíró Barna Botond

Material de ședință

Completări

Miercurea Ciuc, 29.11.2023

             Președinte                                                           Secretarul general al județului
Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina