PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 27 aprilie 2023

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții: „Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 332/2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita“

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 475/2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe bază de protocol, a suprafeței de teren de 1500 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 67918, situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita pentru construirea de locuințe de serviciu prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” și realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2023 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2023

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Notă privind modificarea denumirii destinației sumelor repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 94/2023 privind repartizarea Comunei Sândominic unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2023

 

 

 Material de ședință

Miercurea Ciuc, 26.04.2023

         Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina