ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2024

 

Lista proiectelor câștigătoare

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, intervenție pentru stingerea incendiilor, ocrotirea populației şi a bunurilor periclitate în situaţii de urgenţă, salvare, acordare prim ajutor, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

a.) sprijinirea organizării evenimentelor, festivalurilor, conferinţelor, programelor de prevenire, acţiunilor, concursurilor specifice organizate pentru pompierii voluntari și pentru tineri;

b.) sprijinirea relațiilor de cooperare națională și internațională privind organizarea unor schimburi de experiență, evenimente, festivaluri, conferinţe, cursuri de pregătire, etc. destinate pompierilor voluntari;

c.) sprijinirea organizării diferitelor programe legate de educația tinerilor în domeniul activităților pompierilor voluntari;

d.) sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare component);

e.) spijinirea achiziționării de echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii voluntari – exemplu: hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, topoare, lopeți, etc. (sub 2.500 lei fiecare component);

f.) sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire;

g.) editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației;

h.) susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare;

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată: 400.000 lei

6. Durata programului: anul bugetar 2024.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect  va fi încărcată pe platforma online https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro, după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@judetulharghita.ro  și la salamonendre@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 11 martie 2024, orele 12:00.

Propunerile de proiecte  pot fi trimise și prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, data limită de primire la registratură fiind 11 martie 2024, orele 12:00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro., persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207745, email: salamonendre@hargitamegye.ro.

Programele arhivate se pot vizualiza aici.

Go to Top