JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 octombrie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 04 octombrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1050/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 04 octombrie 2021, ora 09,00 în sistem teleconferință/audioconferință,

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 17 consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 din Codul administrativ dorește să semnaleze o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la anumite puncte sau dacă cineva are observații, poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132A, având ca obiect „Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor.” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2015 privind asocierea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Gheorgheni, județul Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita – Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba solicită Cancelariei să verifice numărul de participanți la ședință și în cazul în care nu sunt prezenți 16 consilieri, să țină o pauză.

 

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 23 de consilieri județeni.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că la primul punct pe ordinea zilei   este proiectul de hotărâre privind contractul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea. Este rezultatul unui efort considerabil de a reuși să îndrepte lucrurile și să prezinte proiectul în fața consiliului județean. Între timp, legislația s-a schimbat și totul a trebuit să fie refăcut, ținând cont de experiența negativă din alte județe. În acest sens, s-a desfășurat o activitate foarte complexă și mulțumește celor care au contrbuit la realizarea acestuia. Administratorul public al județului dl. Incze Csongor și echipa sa, precum și Biroul audit public intern și mai multe direcții din cadrul consiliului județean, și-au asumat această sarcină în elaborarea documentației și din pricina faptului că documentația precedentă trebuia anulată..

Domnul președinte  Borboly Csaba roagă pe domnul administrator public Incze Csongor  să prezinte proiectul

 

Domnul Incze Csongor, administratorul public al județului mulțumește pentru cuvântul acordat și salută pe toată lumea. Cea ce trebuie știut despre proiectul de hotărâre, în afară de ceea ce a fost comunicat, este aprobarea caietului de sarcini. Acest caiet de sarcini include descrierea centrului, funcționarea acestuia, propunerile de întreținere și capacitatea echipamentelor sale. Acesta include criterii de conformitate pentru ofertanți și un set de instrucțiuni care trebuie îndeplinite de către ofertantul câștigător. Caietul de sarcini descrie exact care sunt fazele de tratare a deșeurilor care vor fi depozitate, vânzarea deșeurilor colectate separat, fazele de tratare a deșeurilor biodegradabile, sortarea, compostarea. Domnul Incze Csongor menționează că a primit această sarcină la data de 12 februarie, de a lansa Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Atunci a existat o licitație anulată, deoarece o firmă a făcut apel-contestație și a formulat observații în 236 de puncte, care, în opinia lor nu erau corecte în condițiile licitației de la acel moment. Colegii au considerat că o parte dintre aceste observații sunt întemeiate și  achiziția publică a fost oprită. Dânșii

au preluat apoi această sarcină, au analizat și au spus că nu chiar toate cele 236 puncte, dar o parte a observațiilor au fost întemeiate și reale. Ca urmare, s-a decis să se înceapă din nou alcătuirea-redactarea caietului de sarcini. Situația de fapt care a justificat oprirea acestei achiziții, urma să scoată la licitație stația de sortare  din Sânsimion, fără să aibă în proprietate, fără să aibă în administrare, așa că trebuiau să le rezolve problemele legate de dreptul de proprietate. Domnul Incze Csongor exprimă mulțumiri d-lui Birta Antal, directorul Direcției generale patrimoniu și colegilor săi pentru că au lucrat foarte operativ, precum și d-lui primar Kozma István din Sânsimion, pentru cooperare, deoarece aceste probleme au fost rezolvate în câteva săptămâni și rectificate printr-o hotărâre a consiliului județean. La analiza caietului de sarcini precedent s-a constatat deasemenea că valoarea contractului a fost subevaluată, costurile de operare au fost foarte subevaluate, astfel încât, dacă cineva ar fi acceptat oferta și ar fi început să gestioneze, într-un singur an, era o pierdere de aproape 2 milioane de euro, ceea ce ar fi însemnat eșec complet. De asemenea, trebuie știut că, atunci când o companie câștigă o licitație pentru un astfel de serviciu de la instituții publice, trebuie să plătească o redevență autorităților locale. Acest calcul a fost, de asemenea, greșit, deoarece legea prevede că valoarea investiției primită de către prestatorul de servicii trebuie împărțită la perioada de amortizare, iar aceasta ar trebui să constituie redevența. În acest caz, valoarea investiției este de 75 de milioane de lei, iar valoarea de amortizare va fi calculată pe 22 de ani, ceea ce va da suma de 3.294.398,66 lei, valoarea redevenței, aceasta a fost calculată anterior la 302.500 de lei. Acest lucru a însemnat, că valoarea contractului a trebuit să fie majorată. S-a analizat această situație și urgența de a avea acest sistem până la sfârșitul anului 2023 și s-a luat decizia de a nu mai aștepta licitații pentru firme de consultanță, ci colegii să pregătească documentațiile, pentru că ei cunosc cel mai bine județul. Din cauza aprobărilor-avizelor trebuia să găsească soluții pentru reducerea cantităților. Atunci când acest sistem a fost planificat, se estimau 100.000 de tone/an de deșeuri. Există măsurători privind cantitatea de deșeuri care a fost colectată selectiv și se pare că în județ sunt doar 64 de mii de tone. Este inutil să  se calculeze cu 100 de mii de tone și de a calcula bugetul cu această cantitate, trebuie reduse costurile de funcționare – de obicei se calculează cu o cantitate de 54-56 de mii de tone atunci când se calculează costurile de funcționare. Conceptul a fost cu 6 contracte, primul este contractul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, trei contracte de transport și de colectare și două contracte pentru stații de transfer. Cele două stații de transfer ar fi putut funcționa doar dacă ar fi fost  creșteri suplimentare de taxe. Pregătirea acestor documentații a durat 3 luni. Domnul  Incze Csongor administratorul public al județului, mulțumește colegilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” S.I.M.D” Harghita pentru activitatea lor.  Spune că au primit aprobarea pentru modificări în urmă cu o săptămână și jumătate sau două săptămâni, astfel încât caietul de sarcini pentru stația de depozitare să poată fi aprobat. Aceste modificări au fost aprobate de către minister fără a fi nevoie de nici-o modificare ulterioară. Este important ca deșeurile mixte să fie pre-selectate până când Consiliul Județean va licita și va construi stația mecanică. De asemenea a exprimat mulțumiri juriștilor consiliului județean pentru munca depusă și a spus că oricine are întrebări este binevenit să le adreseze.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește  administratorului public  pentru prezentarea detaliată și  întreabă dacă cineva are intervenții, observații?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”.

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132A, având ca obiect „Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor.” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132A, având ca obiect „Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor.” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 

Rezultatul votului 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că următorul punct pe ordinea de zi este programul de “Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita“(trebuie modificate documentațiile și modelul de contract). Mulțumește d-lui vicepreședinte  Biró Barna Botond pentru munca sa și echipei sale pentru câștigarea acestei licitații a fundației norvegiene.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene

Rezultatul votului 22 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba arată că următorul punct pe ordinea de zi este propriul regulament de organizare. A fost semnat un contract cu Autoritatea Națională de Achiziții Publice. În afară de Consiliul Județean Harghita, județul Sibiu și municipiul Timișoara pot face achiziții publice centralizate, trebuie adaptat Regulamentul de organizare și Funcționare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului 22 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2015 privind asocierea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Gheorgheni, județul Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita – Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”

Domnul președinte Borboly Csaba a avut o întrevedere cu dl. primar Csergő Tibor,   proiectul de hotărâre a fost adoptat vineri de Consiliul local al municipiului Gheorgheni, iar acum trebuie doar aprobat de către Consiliul Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2015 privind asocierea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Gheorgheni, județul Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita – Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”

Rezultatul votului 23 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

 

Rezultatul votului 21 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Rezultatul votului 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că, dacă cineva dorește să adauge ceva, îi poate scrie la diverse. Domnul președinte și primarii din regiunea Ciuc vor vizita Castelul Bethlen din Criș, unde îi va aștepta părintele Böjte Csaba și se va discuta despre reabilitarea castelului.

Se trece la punctul Diverse

Domnul consilier județean Márton Csaba are o intervenție cu privire la drumul județean 134C. Sugerează ca în fața școlii generale din satul Bulgăreni să fie amplasată o bandă de protecție sau o trecere de pietoni, deoarece este periculoasă.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, salută pe toată lumea, spune că punctele de pe ordinea de zi privind Incubatorul de afaceri din Cristuru Secuiesc nu au fost votate, cere să fie discutate la punctul Diverse.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă Cancelaria și pe Dl. Vágássy Alpár, Secretarul general al județului câte puncte sunt pe ordinea de zi, fiind informat că sunt 8, mai este și Incubatorul de Afaceri din Cristuru Secuiesc.

Domnul Vágássy Alpár secretarul general al județului, spune că nu este proiectul privind Incubatorul din Cristuru Secuiesc, numai cel din Bălan trebuia modificat.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, el a fost informat de dl. Péli Levente  că pe ordinea de zi se va afla și proiectul hotărâre privind incubatorul de la Cristuru Secuiesc.

Domnul Vágássy Alpár secretarul general al județului spune că nu a fost încă pregătit.

 

Domnul președinte  Borboly Csaba menționează dacă este urgent vor avea loc consultări suplimentare în acest sens. Următoarea ședință a Consiliului Județean va avea loc în localitatea Harghita-Băi, cu prezență fizică. De asemenea, informează pe consilierii județeni că lucrările de construcție a drumurilor județene sunt finanțate în proporție de 100% printr-un împrumut, sunt negocieri în acest sens. De asemenea informează colegii că Consiliul județean Harghita a fost primul din țară care prin programul Anghel Saligny a depus o cerere adecvată. Exprimă mulțumiri Direcției generale programe, proiecte și Direcției generale tehnice pentru activitatea lor, precum și vicepreședintelui Bíró Barna Botond, pentru buna coordonare a echipei. În comuna Tulgheș și în comuna Ditrău se asfaltează, în Remetea se va termina în curând asfaltarea drumului județean, în localitatea Harghita-Băi se va proceda la predarea lucrărilor și din păcate sunt multe facturi neplătite. În opinia sa, este responsabilitatea fiecăruia că dacă a fost greșit participarea, depunerea de proiecte pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, dacă în ciclul anterior Consiliul Județean nu a reușit să atragă fonduri pentru aceste drumuri, acum că există toate posibilitățile, este important ca fondul de rezervă să ajungă acolo unde poate fi cheltuit anul acesta și să nu devină o datorie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește tuturor pentru participare și spune că, dacă cineva are întrebări pe această temă, acestea pot fi adresate și răspunde în cadrul punctului Diverse.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 octombrie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  63861/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 25 octombrie 2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Vágássy Alpár

                                                          

 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Ravasz Renáta