Hotărârea nr. 543/17.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare DJ 123C, km 1+856 – 7+000, ieșire sat Hosasău; Hot 543-2021