Anunț privind modificarea orei probei scrise

 

Se modifică ora susținerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea a 10 locuri prin promovare în grad profesional imediat superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, urmând ca proba scrisă să aibă loc în data de 27 octombrie 2022, ora 08.30 la sediul Consiliului Județean Harghita.

 

Borboly Csaba

Președinte

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru ocuparea 10 locuri în vederea promovării în grad profesional imediat superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

 

 

1.) Direcția management și relații internaționale, Compartimentul management:

 • din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

2.) Direcția management și relații internaționale, Compartimentul relații internaționale:

 • din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

3.) Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională:

 • din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal;

4.) Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul reglementări interne:

 • din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

5.) Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul identitate vizuală:

 • din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

6.) Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii:

–  din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

7.) Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii:

–   din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal;

8.) Direcția arhitect șef, Compartimentul pentru implementarea proiectului sistem integrat de management al deşeurilor în județul Harghita:

 • din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

9.)  Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul administrare drumuri județene:

 • din funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal;

10.) Serviciul achiziții publice, Compartimentul achiziţii publice:

 • din funcţia publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior.

 

 

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul amdinistrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

Examenul de promovare va avea loc la sediul Consiliului Județean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă 27 octombrie 2022, ora 12.00
 • proba de interviu 02 noiembrie 2022, ora 10.00

 

Dosarele de înscriere pentru examen se depun la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 27.09.2022 – 17.10.2022, și va conține în mod obligatoriu:

 • adeverință de vechime eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • copie după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere.

 

Bibliografia pentru concurs, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, camera 126, telefon: 0266-207700 interior: 1406, 1408.

 

 

Borboly Csaba

preşedinte