Editura Hargita Népe, cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei, nr. 4

în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, Legea 203/2020, O.G. 17/2021, organizează concurs în data de 05.10.2021 (proba scrisă) și 08.10.2021 (proba orală) pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 1. Numărul și denumirea posturilor:

Operator imagine debutant – Studio – 1 post – pentru perioadă nedeterminată

Condiții de participare:

 • studii universitare absolvite cu diplomă.

 

Reporter I – Studio – 1 post – pentru perioadă determinată

Condiții de participare:

 • studii universitare absolvite cu diplomă;
 • vechime: minim 5 ani.

 

 1. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b și lit. d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Concursul va avea loc la sediul Editurii Hargita Népe (Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei, nr. 4., et. II), după cum urmează:

– proba scrisă pentru ocuparea postului contractual va avea loc în data de 05.10.2021, ora 13:00.

– proba de interviu va avea loc în data de 08.10.2021, ora 11:00.

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Editurii Hargita Népe, (Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei, nr. 4, etaj II) în perioada 13.09.2021-27.09.2021, între orele 8:00 – 15:00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției și prin telefon 0266-372633.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Editurii Hargita Népe, respectiv pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/.

 

 1. CALENDARUL de desfășurare a concursului:
Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaților 13.09.2021-27.09.2021
2 Selectarea dosarelor de concurs 28.09.2021
3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 28.09.2021
4 Contestarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 29.09.2021
5 Afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaților admiși 30.09.2021
6 Prima probă a concursului- proba scrisă 05.10.2021
7 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 05.10.2021
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 06.10.2021
9 Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă 07.10.2021
10 A doua probă a concursului – proba orală 08.10.2021
11 Afișarea rezultatelor la proba orală 08.10.2021
12 Contestarea rezultatelor probei orale 11.10.2021
13 Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba orală și a rezultatelor finale ale concursului 12.10.2021

  

Lőrincz Csaba Levente

manager

  

Miercurea Ciuc, la 09 septembrie 2021

 • Bibliografia poate fi descărcat aici:
 • Rezultatul selecției dosarelor:
  se poate descărca aici

 • Rezultatele probei scrise:
  se poate descărca aici

 • Rezultatele interviului:
  se poate descărca aici

 • Rezultatele finale:
  se poate descărca aici