Anunț concurs pt. ocuparea postului vacant

Editura Harghita al Consiliului Județean Harghita, anunță CONCURS pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant de REDACTOR, grad profesional IA, studii superioare la Editura Harghita/revista culturală SZÉKELYFÖLD, program de lucru 8 ore

 

 1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
  – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul filologiei, cu specializare: limba și literatura maghiară/etnologie, cu studii ulterioare (masterat etc.) în domeniul istoriei, activitatea principală fiind redactarea rubricilor de istorie/oral history al revistei culturale Székelyföld și ocazional ai unor cărți de specialitate
  – vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 6 ani;
  – cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene cu domiciliu în România;
  – cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
  – vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
  – capacitatea deplină de exercițiu;
  – stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  – îndeplinirea condițiilor de studii sau a altor condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  – candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de servicii sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăpturea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  II. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
  – activitate literară și istorică în limba maghiară;
  – publicații în presa, de specialitate, cel puțin 15 de articole, lucrări;
  – cunoașterea aprofundată a limbii maghiare și a unei limbi de largă circulație;

  III. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
  – Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
  – Copia actului de identitate;
  – Copiile actelor care să ateste nivelul de studii, și alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
  – Cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  – Curriculum Vitae;
  – Adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică „pentru conformitae cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele se depun în perioada de 7–20 aprilie 2021, personal la sediul Editurii Harghita/redactia Székelyföld (M-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu Nr. 5.) între orele 8-16,

IV. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Activitatea planificată Perioada de desfășurare

1 Înscrierea candidaţilor;  07.04.2021 – 20. 04. 2021.

2 Selectarea dosarelor de concurs – 21.04.2017

3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concursului – 22.04.2021

4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 22.04. 2021

5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi – 22.04.2021

6 Prima probă a concursului- proba scrisă – 27.04.2021

7 Afişarea rezultatelor la proba scrisă – 27.04.2021

8 Contestarea rezultatelor probei scrise – 29.04.2021

9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă – 29.04.2021

10 A doua probă a concursului – interviul – 04.05.2021

11 Afişarea rezultatelor la interviu – 04.05.2021

12 Contestarea rezultatelor la interviu – 05.04.2021

13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului – 06.05.2021

V. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Ordonanța de Urgență al Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI-a, Titlul I.; art. 365-368.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Editurii Harghita

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind fiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale;

Relaţii suplimentare la sediul redacției, telefon: 0266-311775