DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Secretarul general al județului – Balogh Krisztina

Tel.: +40-266-207 704, +40-266-207705,
E-mail: baloghkrisztina@judetulharghita.ro
interior– 1202
Fax: +40-266-207 709 – Biroul: 215 (etajul II.)

Director executiv::Vágássy Alpár

Telefon: 0266-207707, interior:1208
Fax: 0266-207709, interior 1223
E-mail:vagassyalpar@judetulharghita.ro
Biroul: 217/A (etajul II. ). )

Director executiv adjunct: 

A. Compartimentul de autoritate tutelară judeţeană:

Autoritatea tutelară intervine în cazul copiilor ai căror ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exercițiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti , puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă instanţa admite cererea direcției de încuviinţare a deschiderii procedurii adopţiei, drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau, după caz, cele exercitate de persoane fizice ori juridice se suspendă şi vor fi exercitate de către preşedintele consiliului judeţean în a cărui rază teritorială domiciliază copilul.

B. Compartiment comunicare și gestionare dispoziții și editarea monitoarelor oficial răspunde, în principal, de:

 • ţinerea evidenţei statistice a dispoziţiilor preşedintelui Consiliul Judeţean Harghita şi asigurarea informării, pe bază de cerere, a persoanelor interesate;
 • ţinerea evidenţei Monitoarelor Oficiale în limba maghiară şi predarea de copii conform solicitărilor;
 • asigurarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a audienţelor ţinute de către secretarul general al judeţului;
 • asigurarea lucrărilor de secretariat pentru Direcţia juridică și administrația publică.

– editarea monitoarelor oficiale are ca principală atribuţie:

 • colectarea și selectarea actelor administrative proprii ale Consiliului Județean Harghita;
 • răspunde de organizarea Monitorului Oficial în fomat electronic pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita la eticheta „Monitorul Oficial Local”;
 • totodată răspunde pentru publicarea tuturori informațiilor din domeniul său de activitate pe pagina de web al instituției.

C. Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita

Tel: 0266-207710, interior: 1213
Camera: 229

CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA ASIGURĂ SUPORTUL LOGISTIC AL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI JUDEŢEAN:

 • Asigură convocarea şedinţelor consiliului judeţean, cu respectarea termenelor legale.
 • Asigură transmiterea proiectelor de hotărâri şi a celorlalte materiale de şedinţă către consilierii judeţeni.
 • Asigură organizarea şedinţele comisiilor de specialitate.
 • Întocmeşte sinteza şedinţelor comisiilor de specialitate.

Cancelaria Consiliului Judeţean pregăteşte proiectele de hotărâri pentru şedinţele consiliului judeţean colaborând cu toate compartimentele aparatului de specialitate:

 • Ia în evidenţa proprie proiectele de hotărâri înaintate de către iniţiatori.
 • Transmite proiectele de hotărâri pentru întocmirea rapoartelor de specialitate compartimentelor corespunzătoare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
 • Efectuează demersurile necesare transparenţei decizionale conform Legii 52/2003.
 • Se îngrijeşte de întocmirea ordinii de zi, conform dispoziţiilor preşedintelui.
 • Pentru intrarea în vigoare a hotărârilor Consiliului Judeţean Harghita, Cancelaria comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita hotărârile adoptate.
 • Publică hotărârile de interes general în presă.
 • Publică hotărârile adoptate pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita şi le afişează la afişierul aflat în sediul său.
 • Comunică hotărârile consiliului persoanelor interesate.
 • Ca atribuţie conexă cu activitatea consilierilor judeţeni Cancelaria
 • Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile băneşti ale consilierilor judeţeni.
 • Se îngrijeşte de alte documente referitoare la activitatea consilierilor judeţeni – declaraţii, procese verbele, rapoarte de activitate.
 • Cancelaria este responsabil pentru organizarea şedinţelor de consiliu, începând cu respectarea prevederilor legale, până la ordinea amănunţită din sala de şedinţă.

D. Compartiment juridic, contencios, avizări acte administrative şi contracte:

Este o structură de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, care se îngrijeşte de coordonarea şi vegherea aspectelor juridice privind exercitarea atribuţiilor legale ale Consiliului Judeţean Harghita.

Sinteza atribuţiilor:

 • Acordarea asistenţei privind aspectele de legalitate ale proiectelor de hotărâri şi ale proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita;
 • Verificarea şi avizarea actelor administrative şi a contractelor;
 • Reprezentarea intereselor judeţului, prin Consiliul Judeţean Harghita, în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • Urmărirea respectării modului de îndeplinire al actelor normative şi actelor administrative proprii;
 • Consultanţă juridică.