Director general: Birta Antal

Telefon: 0266-207700, interior: 1683

Fax: 0266-207716

E-mail: birtaantal@judetulharghita.ro

Birou: 408 (etajul IV.)

Atribuţiile principale ale Direcţiei generale patrimoniu:

Compartimentul administrarea patrimoniului

 • evidenţa şi organizarea administrării imobilelor care constituie patrimoniul judeţului:
  • încheierea contractelor de închiriere şi supravegherea executării acestora,
  • facturarea chiriilor şi a serviciilor prestate,
  • organizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere,
  • încheierea contractelor de administrare cu instituţiile publice: spitale, instituţii pentru protecţia copilului, şcoli;
 • urmărirea constantă a stării imobilelor şi propunerea efectuării lucrărilor necesare pentru întreţinerea şi reparaţia acestora;
 • pregătirea, organizarea, urmărirea şi supravegherea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 • consilierea autoguvernărilor în ceea ce priveşte administrarea patrimoniului, întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public, modificarea şi completarea acestuia;
 • centralizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităţilor judeţului în vederea transmiterii acestora către Guvernul României pentru aprobare.

Serviciul administrativ gospodăresc

Șef Serviciu Ambrus Imre

Telefon: 0266-207700, interior: 1209

Fax: 0266-207716

E-mail: ambrusimre@judetulharghita.ro

Birou: 406 (etajul IV.)

 • achiziţionarea materialelor consumabile, mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pentru funcţionarea instituţiei;
 • organizarea înmagazinării şi folosirii economice a bunurilor;
 • contractarea serviciilor necesare pentru buna funcţionare a instituţiei;
 • organizarea întreţinerii sediului administrativ şi a echipamentelor care asigură funcţionarea instituţiei;
 • organizează curăţenia, paza şi planul de evacuare în caz de incendiu al sediului administrativ;
 • organizarea funcţionării parcului auto.

Compartimentul pentru situaţii de urgenţă

 • participarea la grupuri de muncă, sarcini:
  • adunarea informaţiilor legate de gestionarea ameninţărilor care pot cauza catastrofe şi situaţii de urgenţă,
  • evaluarea daunelor provocate de calamităţi naturale,
  • elaborarea planului de prevenire a catastrofelor,
  • elaborarea strategiei evacuare a populaţiei;
 • organizarea ajutării populaţiei în caz de calamităţi naturale;
 • organizarea şi efectuarea lucrărilor de prevenire a catastrofelor conform planului de prevenire.

Compartimentul Serviciu deservire

Șef Serviciu 

Telefon: 0266-207700, interior: 1679

Fax: 0266-207716

E-mail:

Birou: 402 (etajul IV.)

· răspunde de întreţinerea curăţeniei în spațiile unde desfășoară activitatea Consiliului Județean Harghita, inclusiv a sălilor de ședințe, holurilor, grupurilor sanitare

· asigură încălzirea Palatului Administrativ şi a altor imobile aflate în administrarea directă a Consiliului Județean Harghita

· răspunde de executarea lucrărilor de întreținere și de reparații a sediului administrativ și a altor imobile aflate în administrarea directă a Consiliului Județean Harghita;

· răspunde de gestiunea bunurilor aflate în magazia

· sprijină activitatea compartimentului de urgență în caz de nevoie pentru rezolvarea problemelor specifice

· asigură consumabilele necesare funcționării instituției din domeniul său de activitate (materiale de curățenie, materiale de construcții, consumabile electrice de instalații, feronerie, papetărie etc.);

· răspunde de achiziționarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din domeniul său de activitate

· colaborează și sprijină activitatea unităților administrative teritoriale din județul Harghita în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

· organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a pompierilor voluntari


Una dintre sarcinile de vară ale Direcției Generale Patrioniu este cosirea vegetației de lângă drumurile județene. Această activitate este efectuată cu un tractor multifuncțional al instituției, în măsura cum permite vremea. Programul planificat al tractorului este prezentată în tabelul de mai jos: