ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs al funcţiilor publice de execuţie :

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului de evaluare a copilului care săvârşeşte fapte penale și nu răspunde penal – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

– 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

– durată timp de muncă : 8h/zi – 40h/săptămână

 

Bibliografie: 

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI*** Republicată (MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003)
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 3. ORDONANŢĂ Nr. 137/2000 din 31 august 2000*** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. LEGE Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002*** Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 5. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 6. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004*** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 7. HOTĂRÂRE nr. 502/2017 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului
 8. LEGE Nr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal

 

Tematică:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată,

–           Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

–           PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, TITLUL II Statutul funcţionarilor publici

 1. ORDONANŢA Nr. 137/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

–           Definiția discriminării potrivit art. 2, SECŢIUNEA a II-a –     Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

 1. LEGEA Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002    *** Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

–           CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

–           CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 1. HOTĂRÂREA Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

–           ANEXA 1 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 1. LEGEA Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004    *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

–           CAPITOLUL V –     Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

 1. HOTĂRÂRE nr. 502/2017 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului – integral
 2. LEGE Nr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal

–           PARTEA SPECIALA – TITLUL I – Infracţiuni contra persoanei – CAPITOLUL VII –     Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(asistent social), clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului adopţii şi postadopţii – 1 post

 

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul de licență asistență socială ;

– 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

– durată timp de muncă : 8h/zi – 40h/săptămână

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. LEGE Nr. 273/2004 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare
 6. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
 7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 798/2021 din 28 iulie 2021, privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale,, Publicată în Monitorul Oficial NR. 761 din 5 august 2021

Tematică:

 • Constituţia României, republicată: Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I -Dispoziţii generale; Titlul II – Statutul funcţionarilor publici
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Principii şi definiţii; Capitolul II – Dispoziţii speciale
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Dispoziţii generale; Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
 3. LEGE Nr. 273/2004 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare- integral
 4. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare – – CAPITOLE I – VII
 5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI 798/2021 din 28 iulie 2021, privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale,, Publicată în Monitorul Oficial  NR. 761 din 5 august 2021- integral

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(psiholog), clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului adopţii şi postadopţii – 1 post

 

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul de licență psihologie ;

– fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant;

– durată timp de muncă : 8h/zi – 40h/săptămână

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. LEGE Nr. 273/2004 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare
 6. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare
 7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 798/2021 din 28 iulie 2021, privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale,, Publicată în Monitorul Oficial NR. 761 din 5 august 2021

Tematică:

 1. Constituţia României, republicată: Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I  -Dispoziţii generale; Titlul II – Statutul funcţionarilor publici
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Principii şi definiţii; Capitolul II – Dispoziţii speciale
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Dispoziţii generale; Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
 5. LEGE Nr. 273/2004 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare- integral
 6. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare – – CAPITOLE I – VII
 7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 798/2021 din 28 iulie 2021, privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire

 

la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale,, Publicată în Monitorul Oficial  NR. 761 din 5 august 2021- integral

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(asistent social), clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului management de caz pentru îngrijire de tip rezidenţial copii( zona Cristuru Secuiesc) – 1 post

 

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul de licență asistență socială ;

– 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior;

– durată timp de muncă : 8h/zi – 40h/săptămână

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 6. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordinul MMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială

Tematică:

 1. Constituţia României, republicată: Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I -Dispoziţii generale; Titlul II – Statutul funcţionarilor publici
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Principii şi definiţii; Capitolul II – Dispoziţii speciale
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Dispoziţii generale; Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
 5. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare: integral
 6. Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 7. Anexa nr. 1 la Ordinul MMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială

 

        Concursul va avea loc în data de 08 iunie 2023, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 13 iunie 2023 ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 16 mai 2023 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
 • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN