Director executiv: Bicăjanu Vasile

Tel: 0266-207700, interior: 1413

Fax: 0266-207741

e-mail: bicajanuvasile@judetulharghita.ro

birou: 237 (etajul II.)

Director executiv adjunct: Biró Emese-Erzsébet

Tel: 0266-207700, interior: 1403

Fax: 0266-207741

e-mail: biroemese@judetulharghita.ro

birou: 219 (etajul II.)

Compartimentele existente în cadrul Direcţiei economice şi atribuţiile principale ale acestora:

Compartimentul buget și monitorizare instituții subordonate:

 • pregătirea şi întocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului  şi ale rectificărilor de buget;
 • urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • activităţi privind asigurarea finanţării aparatului propriu şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita;
 • activităţi legate de împrumutul intern contractat;
 • activităţi privind finanţarea posturilor neclericale ale unităţilor de cult;
 • monitorizarea cheltuielilor de personal.
 • organizarea întocmirii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate;
 • ţinerea legăturii cu instituţiile şi serviciile publice subordonate;
 • urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate;

Compartimentul contabilitate și încasare creanțe:

 • contabilizarea veniturilor judeţului Harghita;
 • evidenţa debitelor provenind din venituri şi cheltuieli comune neachitate şi urmărirea continuă a încasării creanţelor;
 • începerea executării silite, în cazul în care creanţele nu au putut fi încasate pe cale amiabilă;
 • reprezentarea Consiliului Judeţean Harghita în faţa instanţelor de judecată.
 • organizarea evidenţei şi raportării angajamentelor bugetare şi legale în scopul furnizării de informaţii pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat, cu privire la creditele bugetare consumate şi cele disponibile care pot fi angajate în viitor;
 • executarea operaţiunilor ce decurg din fazele procesului de execuţie bugetară: angajare, lichidare, ordonanţare şi plată;
 • întocmirea instrumentelor de plată (OPT), către trezorerie, în baza documentelor justificative;
 • înregistrarea plăţilor şi încasărilor în programul de EXTRAS, în baza extraselor de cont;
 • înregistrarea lunară în evidenţa contabilă analitică a datoriilor la cheltuielile comune.
 • înregistrarea cheltuielilor aparatului propriu (cheltuielile de personal, cheltuieli materiale, cheltuielile de capital);
 • evidenţa contabilă a programelor aprobate;
 • centralizarea situaţiilor financiare a aparatului propriu şi ale instituţiilor subordonate;
 • efectuarea operaţiunilor de casă;
 • urmărește prezența la program a salariaților aparatului de specialitate;
 • întocmește statele de plată ale personalului, consilierilor, colaboratorilor;
 • efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului;
 • întocmește dările de seamă statistice și declarațiile referitoare la personalul de la nivelul consiliului județean.

Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate:

 • înregistrarea cheltuielilor bugetare aprobate pentru proiectele finanţate din instrumente structurale;
 • ţinerea evidenţei contabile a proiectelor finanţate din fonduri europene;
 • întocmirea diferitelor rapoarte cerute de către Autoritatea de management;
 • asigurarea contactului cu responsabilul financiar internaţional al proiectelor;
 • elaborează proiecte de hotărâri privind calitatea de membru a Consiliului Judeţean Harghita în unele organizaţii (asociații, fundații, cluburi sportive, asociații de dezvoltare intercomunitară, etc.) naţionale şi internaţionale, privind aprobarea cotizației anuale și numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Harghita;
 • urmărește activitățile derulate de către organizații în care Consiliul Județean Harghita are calitate de membru sau acordă sprijin financiar subvențional din punctul de vedere al realizării obiectivelor propuse;
 • răspunde de derularea în bune condiţii a Programului de aprovizionare cu produse lactate şi panificaţie;
 • elaborează proiectele de hotărâri privind aprobarea/modificarea Statului/Actului constitutiv al societăților la care este asociat Consiliul Județean Harghita.