ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs al funcţiilor publice de execuţie :

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(asistent social), clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului îngrijire de tip familial și comunitar pentru adulți de la serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial, de tip familial și comunitar adulți. Management de caz – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: asistență socială;

– 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior;

 

Bibliografie:

 1. Constituția României, Republicată
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002, Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 5. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr.448/2006 – republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

 

Tematică:

 1. Constituția României, republicată

–           Simboluri naționale (art.12)

–           Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

–           Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, Titlul II Statutul funcţionarilor publici

 1. Ordonanța Guvenului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

–           Definiția discriminării potrivit art. 2

–           Secțiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități

 1. Legea nr. 202/2002,  republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

–          Capitolul I – Dispoziții generale

–          Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

 1. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

–           Anexa nr.1 – Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului

 1. Legea nr. 448/2006 – republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

–           Capitolul I –  Dispoziții generale, definiții și principii

–           Capitolul II – Drepturile persoanelor cu handicap

–           Capitolul III – Servicii şi prestaţii sociale

–   Capitolul  V – Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă

–   Capitolul  VI-   Încadrarea în grad de handicap

–   Capitolul VIII – Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(psiholog), clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului de prevenire a marginalizării sociale de la serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial, de tip familial și comunitar adulți. Management de caz – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: psihologie;

– 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior;

 

Bibliografie:

 1. Constituția României, Republicată
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002, Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 5. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

 

Tematică:

 1. Constituția României, republicată

–           Simboluri naționale (art.12)

–           Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

–           Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, Titlul II Statutul funcţionarilor publici

 1. Ordonanța Guvenului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

–           Definiția discriminării potrivit art. 2

–           Secțiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități

 1. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

–          Capitolul I – Dispoziții generale

–          Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

 1. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

–           Anexa nr.1 – Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului

 1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul I,   Dispoziţii generale

Capitolul II,  Sistemul de beneficii de asistenţă socială

Capitolul III, Sistemul de servicii sociale

Capitolul IV,  Măsuri integrate de asistenţă socială

Capitolul V,  Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială

Capitolul VI, Personalul din sistemul de asistenţă socială

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului resurse umane – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: sociologie;

– 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

 

Bibliografie:

 1. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI -republicată
 2. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 3. ORDONANȚA nr.137/2000 -republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. LEGEA nr.202/2002- republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare
 5. HOTĂRÂREA NR.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 6. 6. Legea-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

 

Tematică:

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI -republicată,

–           Simboluri naționale (art.12)

–           Drepturi și libertăți fundamentale – Nivel de trai, protecția persoanelor cu  handicap (art.47, 50)

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

–           Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice-Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Statutul funcționarilor publici

ORDONANȚA nr.137/2000 -republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările  și completările ulterioare

–           Definiția discriminării (art.2), Secțiunea a II-a – Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități

LEGEA nr.202/2002- republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările  și completările ulterioare

–           Capitolul I- Dispoziții generale

–           Capitolul II- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

HORĂRÂREA NR.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările  și completările ulterioare

–           ANEXA 1 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

Legea-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările  și completările ulterioare- integral

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului secretariatul comisiei pentru protecţia copilului de la Serviciul juridic, secretariatul comisiei pentru protecţia copilului – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în ramura de știință: științe juridice;

– 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;

 

Bibliografie:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată (MONITORUL OFICIAL  NR. 767 din 31 octombrie 2003)
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 3. ORDONANŢĂ Nr. 137/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. LEGE Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002    *** Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 5. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 6. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004    *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 7. LEGE Nr. 448/2006 din  6 decembrie 2006    *** Republicată,  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Tematică:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată,

–           Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

–           PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, TITLUL II Statutul funcţionarilor publici

 1. ORDONANŢA Nr. 137/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

–           Definiția discriminării potrivit art. 2, SECŢIUNEA a II-a –     Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

 1. LEGEA Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002    *** Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

–           CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

–           CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 1. HOTĂRÂREA Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

–           ANEXA 1 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 1. LEGEA Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004    *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

–           CAPITOLUL III – Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi

–           CAPITOLUL X –  Reguli speciale de procedură

 1. LEGE Nr. 448/2006 din  6 decembrie 2006    *** Republicată,  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

–           CAPITOLUL VI –  Încadrarea în grad de handicap

 

Concursul va avea loc în data de 23 decembrie 2021, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 28 decembrie 2021 ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 13 decembrie 2021 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
 • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN