ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs al funcţiei publice de execuţie :

 

Funcţia publică de execuţie temporar vacantă, de inspector(psiholog), clasa I, grad profesional principal din cadrul serviciului de asistenţă maternală profesionistă – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea: psihologie;

– 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;

Bibliografie:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI Republicată (MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003)
 2. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 3. ORDONANŢA Nr. 137/2000 Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. LEGEA Nr. 202/2002 Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 5. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 6. LEGEA Nr. 272/2004 Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

Tematica:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI Republicată,

– Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, TITLUL II Statutul funcţionarilor publici

 1. ORDONANŢA Nr. 137/2000 Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

– Definiția discriminării potrivit art. 2, SECŢIUNEA a II-a – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

 1. LEGEA Nr. 202/2002 Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

– CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

– CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 1. HOTĂRÂREA Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

– ANEXA 1 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 1. LEGEA Nr. 272/2004 Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

– CAPITOLUL I  – Dispoziţii generale şi definiţii

– CAPITOLUL II – Drepturile copilului

– CAPITOLUL III – Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi

– CAPITOLUL IV – Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

– CAPITOLUL V –   Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

– CAPITOLUL VI – Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă

– CAPITOLUL VII – Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

        Concursul va avea loc în data de 22 iunie 2021, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 25 iunie 2021, ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 10 iunie 2021 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
 • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN