ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs al funcţiei publice de execuţie :

 

                Funcţia publică de execuţie temporar vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului juridic, secretariatul comisiei pentru protecţia copilului – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe juridice;

– un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

Bibliografie:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată (MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003)
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3.ORDONANŢĂ Nr. 137/2000 din 31 august 2000 *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

 1. LEGE Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 *** Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 2. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare
 3. LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. LEGE Nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

Tematica:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată,

–           Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

–           PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, TITLUL II Statutul funcţionarilor publici

 1. ORDONANŢA Nr. 137/2000 din 31 august 2000 *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

–           Definiția discriminării potrivit art. 2, SECŢIUNEA a II-a – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

 1. LEGEA Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 *** Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

–           CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

–           CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 1. HOTĂRÂREA Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

–           ANEXA 1 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 1. LEGEA Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

–           CAPITOLUL III – Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi

–           CAPITOLUL X –  Reguli speciale de procedură

 1. LEGEA Nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

–          CAP. 2 Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic

        Concursul va avea loc în data de 20 mai 2021, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 26 mai 2021, ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 04 mai 2021 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
 • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN