ANUNŢ

Privind ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Director general adjunct economic, din cadrul D.G.A.S.P.C Harghita:

 

– Funcția publică de conducere vacantă de Director general adjunct economic, din cadrul D.G.A.S.P.C Harghita, cu durata programului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de Director general adjunct economic;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul: economie sau management, finanţe, contabilitate, conform art. 13 alin. 2 lit. f) din ANEXA 1, REGULAMENTUL-CADRU din HOT. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– condiţii de studii universitare de master cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

Bibliografie:

–  Constituţia României, *** Republicată;

–  O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – PARTEA a VI-a, TITLUL I, TITLUL II privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  ANEXA 1, REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Legea contabilităţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări ulterioare;

– Legea  nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

        Concursul va avea loc în data de 18 mai 2021, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 21 mai 2021, ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 27 aprilie 2021 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

  • Actul de identitate, în copie
  • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
  • Diploma de studii universitară de licenţă, diploma de licență sau echivalentă în domeniul: economie sau management, finanţe, contabilitate, conform art. 13 alin. 2 lit. f) din ANEXA 1, REGULAMENTUL-CADRU din HOT. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, în copie
  • Diploma de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în copie
  • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
  • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
  • Curiculum vitae, modelul comun european
  • Cazier judiciar în original
  • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN