ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs al funcţiilor publice de execuţie :

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(psiholog), clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului servicii sociale, plasamente familiale de la serviciul management de caz copii – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: psihologie;

– fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant;

 

Bibliografie:

1.CONSTITUȚIA ROMÂNIEI -republicată

2.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

3.ORDONANȚA nr.137/2000 -republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările  și completările ulterioare

4.LEGEA nr.202/2002- republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările  și completările ulterioare

5.HOTĂRÂREA NR.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările  și completările ulterioare

6.LEGEA NR.272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului

7.Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

8.Ordinul nr.26/2019 privind Standardele minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 

 

Tematică:

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI -republicată,

–           Simboluri naționale (art.12)

–           Drepturi și libertăți fundamentale –   Egalitatea în drepturi , Nivel de trai, Familia ,Protecția copiilor și a tinerilor, Protecția persoanelor cu handicap,  (art.16, 22, 47, 48, 49, 50)

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

–           Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice-Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Statutul funcționarilor publici

ORDONANȚA nr.137/2000 -republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările  și completările ulterioare

–           Definiția discriminării (art.2), Secțiunea a II-a – Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități

LEGEA nr.202/2002- republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările  și completările ulterioare

–           Capitolul I- Dispoziții generale

–           Capitolul II- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

HORĂRÂREA NR.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările  și completările ulterioare

–           Anexa nr.1 – regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (art.1-9, art.10 lit.c, d ; art.12-17).

LEGEA NR.272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului

–           Capitolul I – dispoziții generale

–           Capitolul II – Drepturile și libertățile civile

–           Capitolul III-  Protecția specială a copilului lipsit , temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi

–           Capitolul V – Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

–           Capitolul VI – protecția copilului împotriva abuzului , neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență

Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

–           Standardul  1, 2 și 3

Ordinul nr.26/2019 privind Standardele minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

–           Modulul I– Management și resurse umane:

– Standard 2 – Resurse Umane

–            Modulul II – Accesarea serviciului social:

– Standard 1 – Admiterea  în serviciul  social de tip familial

– Standard 2 – Încetarea îngrijirii în serviciul social de tip familial

–           Modulul III – Evaluare și planificare

– Standard 1 – Evaluare copilului

– Standard 2 – Planificarea serviciilor

–           Modulul VII – Protecție și drepturi

– Standard 1 – Respectarea drepturilor copilului și a eticii  profesionale

–           Modulul  VIII – Protecția  Împotriva abuzurilor și Neglijării

–  Standard 1 – Protecția împotriva abuzului și Neglijării

–  Standard 2 – Controlul comportamentului

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(asistent social), clasa I, grad profesional principal, din cadrul serviciului management de caz copii – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea: asistență socială;

– 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;

 

Bibliografie:

1.CONSTITUȚIA ROMÂNIEI -republicată

2.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

3.ORDONANȚA nr.137/2000 -republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările  și completările ulterioare

4.LEGEA nr.202/2002- republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările  și completările ulterioare

5.HOTĂRÂREA NR.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările  și completările ulterioare

6.LEGEA NR.272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului

7.Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

8.Ordinul nr.26/2019 privind Standardele minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 

Tematică:

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI -republicată,

–           Simboluri naționale (art.12)

–           Drepturi și libertăți fundamentale –   Egalitatea în drepturi , Nivel de trai, Familia ,Protecția copiilor și a tinerilor, Protecția persoanelor cu handicap,  (art.16, 22, 47, 48, 49, 50)

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare

–           Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice-Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Statutul funcționarilor publici

ORDONANȚA nr.137/2000 -republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările  și completările ulterioare

–           Definiția discriminării (art.2), Secțiunea a II-a – Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități

LEGEA nr.202/2002- republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările  și completările ulterioare

–           Capitolul I- Dispoziții generale

–           Capitolul II- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

HORĂRÂREA NR.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările  și completările ulterioare

–           Anexa nr.1 – regulamentul cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului (art.1-9, art.10 lit.c, d ; art.12-17).

LEGEA NR.272/2004 – privind protecția și promovarea drepturilor copilului

–           Capitolul I – dispoziții generale

–           Capitolul II – Drepturile și libertățile civile

–           Capitolul III-  Protecția specială a copilului lipsit , temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi

–           Capitolul V – Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

–           Capitolul VI – protecția copilului împotriva abuzului , neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență

Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

–           Standardul  1, 2 și 3

Ordinul nr.26/2019 privind Standardele minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

–           Modulul I– Management și resurse umane:

– Standard 2 – Resurse Umane

–           Modulul II – Accesarea serviciului social:

– Standard 1 – Admiterea  în serviciul  social de tip familial

– Standard 2 – Încetarea îngrijirii în serviciul social de tip familial

–           Modulul III – Evaluare și planificare

– Standard 1 – Evaluare copilului

– Standard 2 – Planificarea serviciilor

–           Modulul VII – Protecție și drepturi

– Standard 1 – Respectarea drepturilor copilului și a eticii  profesionale

–          Modulul  VIII – Protecția  Împotriva abuzurilor și Neglijării

–  Standard 1 – Protecția împotriva abuzului și Neglijării

–  Standard 2 – Controlul comportamentului

 

 1. Funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector(psiholog), clasa I, grad profesional asistent, din cadrul serviciului adopții și postadopții – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în specializarea: psihologie;

– 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

 

Bibliografie:

1.CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată (M.O.nr. 767 din 31 octombrie 2003)

2.ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ

3.ORDONANŢA Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4.LEGEA Nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,cu modificările și completările ulterioare

5.HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

6.LEGEA Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare din data de 09.04.2020

7.LEGEA Nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  în vigoare din data de 26.03.2021

8.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 798/28.07.2021 privind modificarea anexei la   Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției M.O.761/05.08.2021

 

Tematică:

1.CONSTITUŢIA ROMÂNIEI Republicată,

-Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

2.ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice –  Titlul I Dispoziţii generale, Titlul II Statutul funcţionarilor publici (art. 368, 373, 412-450, 490-492)

3.ORDONANŢA Nr. 137/2000  Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare

-Definiția discriminării potrivit art. 2, SECŢIUNEA a II-a – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

4.LEGEA   Nr. 202/2002 Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare

-CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

-CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

5.HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

-ANEXA 1 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

6.LEGEA Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare din data de 09.04.2020.

CAPITOLUL III – SECȚIUNEA 1 – 4. – Protecția specială  a copilului lipsit temporar sau definitv , de orcrotirea părinților săi ( art. 54.- art.75)

7.LEGEA Nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  în vigoare din data de 26.03.2021 – integral .

8.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 798/28.07.2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției M.O.761/05.08.2021 – integral.

 

        Concursul va avea loc în data de 10 mai 2022, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 13 mai 2022  ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 26 aprilie 2022 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
 • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN