ANUNŢ

Privind ocuparea prin concurs al funcţiei publice de execuţie :

 

Funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului achiziții publice tehnic și administrativ – 1 post

Condiţii de participare propuse:

– condiţiile generale prevăzute la art. 465 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă  în ramura de știință: științe economice sau științe juridice;

– 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent;

Bibliografie

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată (Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003)
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Ordonanţa nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare
 5. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 8. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Tematică

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată:

– Drepturi și libertăți fundamentale  – Nivelul de trai, familia, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor cu handicap, dreptul de petiționare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 47-52)

 1. O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019:

– Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale, TITLUL II Statutul funcţionarilor publici (art. 368, 373, 412-450, 490-492)

 1. Ordonanţa nr. 137/2000, republicată:

– Definiția discriminării potrivit art. 2, SECŢIUNEA a II-a – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

 1. Legea nr. 202/2002, republicată:

– CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

– CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

 1. H.G. nr. 797/2017:

– ANEXA 1 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (art. 1-10; 12-15)

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – integral
 2. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – integral

Concursul va avea loc în data de 08 noiembrie 2021, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv 11 noiembrie 2021, ora 10,00 – proba de interviu, la sediul DGASPC-Harghita. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt afișate. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 18 octombrie 2021 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în copie
 • Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
 • Diplomele de studii, în copie
 • Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată
 • Copia adeverinţei medicale de la medicul de familie
 • Curiculum vitae, modelul comun european
 • Cazier judiciar în original
 • Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR GENERAL,

ELEKES ZOLTÁN