ANUNȚ

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacantă, în baza HG 1336/2022, respectiv art. IV alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2023, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

 

  1. Inspector de specialitate, grad profesional IA, post unic la Compartimentul relații publice în zona Ciuc al Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef.

 

  • 02 octombrie 2023 ora 10.00 proba scrisă
  • 05 octombrie 2023 ora 10.00 proba interviu

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita), însoțite de documentele originale, în perioada 08.09.2023 – 21.09.2023 (inclusiv), până la ora 16.45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact: sediul Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita, Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 08.09.2023–21.09.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 22.09 sau 25.09.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 22.09 sau 25.09.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 25.09 sau 26.09.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 26.09 sau 27.09.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 02.10.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 02.10.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 03.10.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 04.10.2023
10 A doua probă a concursului – proba interviu 05.10.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 05.10. sau 06.10.2023
12 Contestarea rezultatelor probei practice 06.10. sau 09.10.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului 09.10. sau 10.10.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 10.10. sau 11.10.2023

 

 

 

Borboly Csaba

președinte