CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție,

în baza OUG 80/2022  

 

 

La Compartimentul minoritate rromă, Direcția generală programe și proiecte

  • 1 post unic: Inspector de specialitate, grad profesional debutant

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă: 30 ianuarie 2023, ora 12:00
  • interviul: 03 februarie 2023 ora 10:00

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (03.01.2023) pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 03.01.2023–16.01.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 17.01.sau 18.01.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 17.01.sau 18.01.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 18.01.sau 19.01.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 19.01.sau 20.01.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 30.01.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 31.01.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 01.02.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 02.02.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 03.02.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 06.02.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 07.02.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 08.02.2023

 

Borboly Csaba

Președinte