CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante:

 

Serviciul  administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu

 • 1 post : Inspector de specialitate, grad profesional II – nivelul studiilor superior (S)

Condiţii de participare:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoștințe de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, folosirea rețelelor de socializare, aplicațiilor web – nivel avansat;
 • permis de conducere: categoria B.

Competențe și abilități așteptate:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;
 • flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului

Serviciul  administrativ gospodăresc, din cadrul Direcției generale patrimoniu

 • 1 post: Referent, grad profesional I – studii medii (M)

Condiţii de participare:

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • curs de perfecționare sau specializare în utilizarea instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere.
 • permis de conducere: categoria B

Competențe și abilități așteptate:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;
 • flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului

 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 • 23 septembrie 2021 ora 14.00 proba scrisă.
 • 29 septembrie 2021 ora 11.00 practică – cunoștințe de utilizator calculator.
 • 05 octombrie 2021 ora 12.00 interviul.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 31.08.2021 – 13.09.2021 (inclusiv), între orele 8.00 – 16.45, vineri 8.00-14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

 

 

 • Rezultatul probei scrise:
  Direcția generală patrimoniu – Inspector de specialitate

  Direcția generală patrimoniu – Referent

 

 • Rezultatul interviului:
  Direcția generală patrimoniu – Inspector de specialitate

  Direcția generală patrimoniu – Referent

 

 • Rezultatul final:
  Direcția generală patrimoniu – Inspector de specialitate

  Direcția generală patrimoniu – Referent

Borboly Csaba

Președinte