CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere,

în baza HG 1336/2022 

 

 

  • 1 post: Șef serviciu, la Serviciul de deservire, Direcția generală patrimoniu  
    • 23 mai 2023 ora 10.00 proba scrisă;
    • 26 mai 2023 ora 10.00 interviul;

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • permis de conducere: categoria B

 

Cunoștințe necesare:

  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine dintre limbile oficiale al UE: (citit,scris, vorbit) – nivel mediu

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Locul desfăşurării concursului: Sediul Consiliului Județean Harghita.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, însoțite de documentele originale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal: 530140, Piața Libertății nr. 5, biroul nr. 126, respectiv până la data de 12 mai 2023 inclusiv, în perioada 28.04.2023-12.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 28.04.2023–12.05.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 15.05.2023 sau 16.05.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 15.05.2023 sau 16.05.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 16.05.2023 sau 17.05.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs 17.05.2023 sau 18.05.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 23.05.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 23.05.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 24.05.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 25.05.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 26.05.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 26.05.2023 sau 29.05.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 29.05.2023 sau 30.05.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului ale concursului 30.05.2023 sau 31.05.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 30.05.2023 sau 31.05.2023

 

 

Borboly Csaba

   Preşedinte