ANUNȚ

 

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, în baza HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, la Compartimentul  organizare evenimente și implementare programe, din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, după cum urmează:

 

 1. Inspector de specialitate, grad profesional debutant – nivelul studiilor superior (S)
 • 22 decembrie 2021 ora 12.00 proba scrisă
 • 28 decembrie 2021 ora 10.00 interviul

 

Condiţii de participare:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoștințe de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere,
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, folosirea rețelelor de socializare, aplicațiilor web – nivel avansat.

 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 25.11.2021 – 10.12.2021 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

Borboly Csaba

   Președinte