CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacantă de conducere:

 

 • 1 post: Șef serviciu, la Serviciul de deservire, Direcția generală patrimoniu  

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • permis de conducere: categoria B
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă: 22 iulie 2022 ora 12:00
 • interviul: 28 iulie 2022 ora 10:00

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 30.06.2022 – 13.07.2022 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Gărbe Kinga, consilier, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, garbekinga@judetulharghita.ro  .

 

 

 • Bibliografia poate fi descărcat aici:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul selecției dosarelor:
           Direcția generală patrimoniu
 • Rezultatul probei scrise:
          Direcția generală patrimoniu
 • Rezultatul interviului:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul final:
           Direcția generală patrimoniu
Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 30.06.2022–13.07.2022
2 Selectarea dosarelor de concurs 14.07.2022-15.07.2022
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 14.07.2022,15.07.2022
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 15.07.2022,18.07.2022
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 19.07.2022, 20.07.2022
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 22.07.2022
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 25.07.2022
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 26.07.2022
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 27.07.2022
10 A doua probă a concursului – interviul 28.07.2022
11 Afişarea rezultatelor la proba de interviu 29.07.2022
12 Contestarea rezultatelor la proba de interviu 01.08.2022
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba de interviu și a rezultatelor finale ale concursului 02.08.2022

Borboly Csaba

   Preşedinte