Consiliul Judeţean Harghita

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacantă,

în baza HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

 

 1. Inspector de specialitate, grad profesional IA- studii superiore (S), Compartimentul pentru implementarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în județul Harghita, Direcția arhitect șef.
 • 08 noiembrie 2021 ora 12.00 proba scrisă
 • 12 noiembrie 2021 ora 10.00 proba interviu

 

Condiţii de participare:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani;

 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 15.10.2021 – 28.10.2021 (inclusiv), până la ora 16.45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 15.10.2021–28.10.2021
2 Selectarea dosarelor de concurs 29.10-01.11.2021
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 01.11.2021
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 02.11.2021
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 03.11.2021
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 08.11.2021
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 09.11.2021
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 10.11.2021
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 11.11.2021
10 A doua probă a concursului – interviu 12.11.2021
11 Afişarea rezultatelor la interviu 15.11.2021
12 Contestarea rezultatelor interviului 16.11.2021
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 17.11.2021

Borboly Csaba

Președinte