ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

 

Consiliul Județean Harghita anunță că din motive obiective se suspendă concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector de specialitate, grad profesional debutant, la Serviciul administrativ gospodăresc,  Direcția generală patrimoniu, programată pentru data de 07 februarie 2022, ora 12.00.

Procedura de organizare și desfășurare a concursului suspendat se va relua la o dată ulterioară în condițiile legii, care va fi comunicată pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita, respectiv afișată la sediul instituției.

 

Borboly Csaba

Președinte

 

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

 

Consiliul Județean Harghita anunță că din motive obiective se suspendă concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector de specialitate, grad profesional debutant, la Compartimentul planificare urbanistică zonală, Direcția arhitect șef, programată pentru data de 07 februarie 2022, ora 12.00.

Procedura de organizare și desfășurare a concursului suspendat se va relua la o dată ulterioară în condițiile legii, care va fi comunicată pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita, respectiv afișată la sediul instituției.

 

Președinte

Borboly Csaba

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractual vacante

 

 1. Inspector de specialitate, grad profesional debutant: la Serviciul administrativ gospodăresc,  Direcția generală patrimoniu
 • 07 februarie 2022 ora 12.00 proba scrisă
 • 11 februarie 2022 ora 11.00 practică
 • 17 februarie 2022 ora 10.00 interviul

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
 • cunoștințe de limbă engleză, nivel mediu, dovedite prin certificat/atestat
 • cunoștințe de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, folosirea rețelelor de socializare, aplicațiilor web – nivel avansat
 • cunoștințe diagnosticare, înlocuire componente defecte pentru pc, laptop, imprimante, tablete
 • permis de conducere: categoria B

 

 1. Inspector de specialitate, grad profesional debutant: la Compartimentul planificare urbanistică zonală, Direcția arhitect șef
 •    07 februarie 2022 ora 12.00 proba scrisă
 •   11 februarie 2022 ora 10.00 interviul

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office

 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 13.01.2022 – 27.01.2022 (inclusiv), ora 16.45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul probei scrise:
  Direcția generală patrimoniu

  Direcția arhitect șef

 • Rezultatul interviului:
  Direcția generală patrimoniu

  Direcția arhitect șef

 • Rezultatul final:
  Direcția generală patrimoniu

  Direcția arhitect șef

Borboly Csaba

   Președinte