CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioada nedeterminată la Serviciul  administrativ gospodăresc, Direcția generală patrimoniu

 

Șofer, grad profesional I – studii medii (M)

 

Condiţii de participare:

 

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor
 • cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office, folosirea rețelelor de socializare, aplicațiilor web – nivel avansat) și de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere
 • permis de conducere: categoria B

 

Competențe și abilități așteptate:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;
 • flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă: 01 octombrie 2021 ora 11:00
 • practică – cunoștințe de utilizator calculator: 07 octombrie 2021 ora 11:00
 • interviul: 12 octombrie 2021 ora 10:00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 09.09.2021 – 22.09.2021 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

 • Rezultatul selecției dosarelor:
  Direcția generală patrimoniu – Șofer

 

 • Rezultatul probei scrise:
  Direcția generală patrimoniu – Șofer

   

 • Rezultatul interviului:
  Direcția generală patrimoniu – Șofer

   

 • Rezultatul final:
  Direcția generală patrimoniu – Șofer

   

Borboly Csaba

Președinte