ERATĂ

La anunțul publicat de către CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de conducere de Manager proiect în cadrul Proiectului „EDUBOT – Developing Key Competencies Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”), în baza HG 1336/2022,

Având în vedere anunțul publicat în data de 13.02.2023, în documentele afișate, respectiv în documentele afișate cu rezultatele desfășurării concursului, în loc de sintagma „conducere” se va citi „execuție”.

 

Borboly Csaba

președinte

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție, în baza HG 1336/2022

 

  • 1 post: Manager proiect în cadrul Proiectului „EDUBOT – Developing Key Competencies Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”)

 

Cerințe privind experiența profesională

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • nu necesită vechime;
  • cunoștințe de limba engleză: nivel mediu/avansat;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu: Windows, Microsoft Office, Internet.

 

Durata timpului de lucru este 4 ore/zi, pe perioadă determinată, până la data de 31 august 2024 inclusiv.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

  • proba scrisă va avea loc la data 27 februarie 2023, ora 12.00
  • proba de interviu va avea loc la data de 03 martie 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 17 februarie 2023 (inclusiv) – în perioada 13.02.2023 – 17.02.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 13.02.2023–17.02.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 20.02.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 20.02.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 21.02.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 22.02.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 27.02.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 27.02 sau 28.02.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 28.02 sau 01.03.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 01.03 sau 02.03.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 03.03.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 03.03 sau 06.03.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 06.03 sau 07.03.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 07.03 sau 08.03.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 08.03. sau 09.03.2023

Borboly Csaba

președinte